Projekt „Pomorskie z certyfikatem – szkolenia językowe i komputerowe dla mieszkańców woj.pomorskiego”

Zapraszamy na bezpłatne kursy języka angielskiego, języka niemieckiego lub szkolenie komputerowe na różnych poziomach zaawansowania.

 Informacje o projekcie

Projekt „Pomorskie z certyfikatem – szkolenia językowe i komputerowe dla mieszkańców woj.pomorskiego” współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Projekt realizowany jest przez Perfect English Małgorzata Stone w partnerstwie z PRETENDER Adrian Wronka.

Dofinansowanie projektu z UE: 1 352 118,53 zł

 

Okres realizacji projektu: 01.03.2017 r. – 31.08.2018 r.

Celem projektu jest podniesienie poziomu biegłości językowej z języka angielskiego u 320 osób, z języka niemieckiego u 320 osób o minimum jeden poziom oraz umiejętności posługiwania się TIK o minimum jeden poziom u 150 osób – mieszkańców województwa pomorskiego, w wieku 18 – 67 lat, ze szczególnym uwzględnieniem osób zatrudnionych w sektorze MŚP lub podmiotach ekonomii społecznej oraz osób w wieku powyżej 50. roku życia o niskich kwalifikacjach, zainteresowanych z własnej inicjatywy nabyciem lub podwyższeniem kwalifikacji językowych lub komputerowych i ich potwierdzeniem zewnętrznym certyfikatem.

Projekt zakłada uzyskanie kwalifikacji językowych i TIK przez min. 85% Uczestników/czek.

 

W ramach projektu przeprowadzone zostaną 120-godzinne szkolenia językowe i komputerowe na poziomach zaawansowania od A do C, zależnie od wyniku diagnozy początkowej Uczestników/czek Projektu. Przyjętych zostanie:

  • 320 osób na szkolenie z języka angielskiego (certyfikat TGLS) – 160 (96K, 64M) osób na poziomie A1, B1 lub C1 i 160 osób (96K, 64M) na poziomie A2, B2 lub C2
  • 320 osób na szkolenie z języka niemieckiego (certyfikat TGLS) – 160 (96K, 64M) osób na poziomie A1, B1 lub C1 i 160 osób (96K, 64M) na poziomie A2, B2 lub C2
  • 150 osób na szkolenie komputerowe – 90K, 60M (certyfikat ECCC DIGCOMP poziom A/B/C).

 

Szkolenia zakończą się egzaminem certyfikującym TGLS (w przypadku szkoleń językowych) lub ECCC DIGCOMP (w przypadku szkoleń komputerowych).

Uczestnicy będą mieli zapewnioną elastyczność w zakresie terminów zajęć, bezpłatne materiały szkoleniowe oraz wykwalifikowaną kadrę wykładowców.

Rekrutacja realizowana jest w systemie ciągłym. ZAPRASZAMY DO ZŁOŻENIA FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO!

Regulamin_uczestnictwa_w_projekcie_ POMORSKIE Z CERTYFIKATEM

Formularz_zgłoszeniowy_Pomorskie_z_certyfikatem

Kto może wziąć udział?

Grupę docelową projektu stanowi 790 osób dorosłych (w wieku 18 – 67 lat), mieszkańców województwa pomorskiego, z własnej inicjatywy zainteresowanych podniesieniem kwalifikacji, bez względu na status na rynku pracy, ze szczególnym uwzględnieniem osób zatrudnionych w pomorskich MŚP lub podmiotach ekonomii społecznej (50% wszystkich Uczestników/czek Projektu) oraz osób powyżej 50. roku życia z wykształceniem podstawowym, zasadniczym zawodowym lub średnim ogólnym/technicznym (60% wszystkich Uczestników/czek Projektu).

 

KRYTERIA UCZESTNICTWA:

Projekt skierowany jest wyłącznie do mieszkańców województwa pomorskiego, którzy na dzień przystąpienia do Projektu spełniają następujące kryteria:

  • ukończyli 18. rok życia – brak kryteriów dotyczących wykształcenia
  • ukończyli 50. rok życia i posiadają niskie kwalifikacje tj. posiadają wykształcenie na poziomie do ISCED 3 włącznie, co oznacza, że edukacja zakończyła się najpóźniej na poziomie szkoły średniej (liceum ogólnokształcące, liceum profilowane, technikum) lub szkoły zawodowej. Do grupy nie zaliczają się osoby, które ukończyły szkołę lub studium policealne
  • są osobami pracującymi, bezrobotnymi lub biernymi zawodowo – przy czym 50% wszystkich Uczestników/czek Projektu stanowić będą osoby zatrudnione w MŚP lub w podmiotach ekonomii społecznej
  • są z własnej inicjatywy zainteresowani podniesieniem kwalifikacji (nie będą kierowani na szkolenie przez pracodawcę).

W szczególności zapraszamy osoby:

– powyżej 50. roku życia

– niepełnosprawne

– zamieszkujące tereny wiejskie

Jak się zgłosić?

Aby zgłosić się do Projektu należy zapoznać się z Regulaminem projektu, a następnie wypełnić formularz zgłoszeniowy.

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie zobowiązane są dostarczyć formularz zgłoszeniowy wraz z niezbędnymi oświadczeniami oraz wypełnioną ankietą motywacji udziału w projekcie. Dokumenty można dostarczyć do biura projektu, wysłać pocztą lub mailem na adres: agolab@perfectenglish.pl

 

Do dalszego procesu rekrutacyjnego brane będą tylko kompletne zgłoszenia, opatrzone własnoręcznym podpisem oraz datą wypełnienia. Wysłanie zgłoszenia nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem kandydata do udziału w projekcie.

W czasie rekrutacji dokonana zostanie wstępna weryfikacja zgłoszeń (pod kątem poprawności i kompletności złożonych dokumentów – w przypadku braków kandydaci będą mieli możliwość uzupełnienia dokumentów). Osoby spełniające kryteria zostaną zaproszone na indywidualne spotkania, na których wypełnią diagnozę poziomującą ich umiejętności z danego języka, co pozwoli na dopasowanie poziomu zajęć do indywidualnych potrzeb uczestników. Końcowym etapem rekrutacji będzie poinformowanie uczestników o zakwalifikowaniu do konkretnej grupy szkoleniowej i przedstawienie harmonogramu zajęć.

Dodatkowy punkty w procesie rekrutacji przysługiwać będą za:

– status osoby niepełnosprawnej – 2 pkt.

– zamieszkanie na obszarze wiejskim – 1 pkt.

– wiek powyżej 50 lat – 1 pkt.

 

W przypadku zbyt dużej liczby zgłoszeń decyduje pozycja na liście rankingowej. Zostanie sporządzona ostateczna lista uczestników Projektu oraz stworzona lista rezerwowa, uruchomiona w przypadku rezygnacji osoby wcześniej zakwalifikowanej.

Kandydatów oceniać będzie Kierownik Projektu oraz specjalista do spraw organizacyjnych.

Rekrutacja w projekcie prowadzona będzie z zachowaniem równości szans.

Harmonogramy zajęć:

1_grupa_harmonogram_StarogardGdański

2_grupa_harmonogram_Rumia

3_grupa_harmonogram_Rumia

4_grupa_harmonogram_Rumia

5_grupa_harmonogram_Skorzewo

6_grupa_harmonogram_Słupsk

Kontakt do Projektodawcy i Partnera :

AGNIESZKA GOŁĄB –  agolab@perfectenglish.pl, tel.: 662 413 464

KAROLINA SŁOCZYŃSKA – ksloczynska@pretender.pl, tel.: 535 037 076

 

Biuro projektu: ul. Zaułek Drozdowy 2, 77–100 Bytów (w budynku Prywatnego Centrum Edukacyjnego Marmołowski).

 

 

 

 

 

 

 

 

Nowy Sącz, 09.08.2017 r.

Szanowni Państwo,
Informujemy, iż w wyniku Zapytania ofertowego nr POM/2017, przeprowadzonego w okresie 01.08.2017 – 08.08.2017 r., wybrany został Oferent: MENTOR Tomasz Kulig, Aleje Wolności 40, 33-300 Nowy Sącz.

Perfect English - Zadzwoń! Napisz!

Jeżeli interesuje Cię oferta naszych kursów i szkoleń językowych - skontaktuj się z nami! Zadzwoń pod numer (18) 444 22 26 lub napisz: biuro@perfectenglish.pl. Możesz porozmawiać z pracownikiem sekretariatu online przez Gadu-Gadu - numer 676807. Dokumenty do pobrania, adres oraz mapkę dojazdu znajdziesz na stronie Kontakt.