Projekt „Pomorskie z certyfikatem – szkolenia językowe i komputerowe dla mieszkańców woj.pomorskiego”

Zapraszamy na bezpłatne kursy języka angielskiego, języka niemieckiego lub szkolenie komputerowe na różnych poziomach zaawansowania.

 Informacje o projekcie

Projekt „Pomorskie z certyfikatem – szkolenia językowe i komputerowe dla mieszkańców woj.pomorskiego” współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Projekt realizowany jest przez Perfect English Małgorzata Stone w partnerstwie z PRETENDER Adrian Wronka.

Dofinansowanie projektu z UE: 1 352 118,53 zł

 

Okres realizacji projektu: 01.03.2017 r. – 31.08.2018 r.

Celem projektu jest podniesienie poziomu biegłości językowej z języka angielskiego u 320 osób, z języka niemieckiego u 320 osób o minimum jeden poziom oraz umiejętności posługiwania się TIK o minimum jeden poziom u 150 osób – mieszkańców województwa pomorskiego, w wieku 18 – 67 lat, ze szczególnym uwzględnieniem osób zatrudnionych w sektorze MŚP lub podmiotach ekonomii społecznej oraz osób w wieku powyżej 50. roku życia o niskich kwalifikacjach, zainteresowanych z własnej inicjatywy nabyciem lub podwyższeniem kwalifikacji językowych lub komputerowych i ich potwierdzeniem zewnętrznym certyfikatem.

Projekt zakłada uzyskanie kwalifikacji językowych i TIK przez min. 85% Uczestników/czek.

 

W ramach projektu przeprowadzone zostaną 120-godzinne szkolenia językowe i komputerowe na poziomach zaawansowania od A do C, zależnie od wyniku diagnozy początkowej Uczestników/czek Projektu. Przyjętych zostanie:

  • 320 osób na szkolenie z języka angielskiego (certyfikat TGLS) – 160 (96K, 64M) osób na poziomie A1, B1 lub C1 i 160 osób (96K, 64M) na poziomie A2, B2 lub C2
  • 320 osób na szkolenie z języka niemieckiego (certyfikat TGLS) – 160 (96K, 64M) osób na poziomie A1, B1 lub C1 i 160 osób (96K, 64M) na poziomie A2, B2 lub C2
  • 150 osób na szkolenie komputerowe – 90K, 60M (certyfikat ECCC DIGCOMP poziom A/B/C).

 

Szkolenia zakończą się egzaminem certyfikującym TGLS (w przypadku szkoleń językowych) lub ECCC DIGCOMP (w przypadku szkoleń komputerowych).

Uczestnicy będą mieli zapewnioną elastyczność w zakresie terminów zajęć, bezpłatne materiały szkoleniowe oraz wykwalifikowaną kadrę wykładowców.

Rekrutacja realizowana jest w systemie ciągłym. ZAPRASZAMY DO ZŁOŻENIA FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO!

Regulamin_uczestnictwa_w_projekcie_ POMORSKIE Z CERTYFIKATEM

Formularz_zgłoszeniowy_Pomorskie_z_certyfikatem

Kto może wziąć udział?

Grupę docelową projektu stanowi 790 osób dorosłych (w wieku 18 – 67 lat), mieszkańców województwa pomorskiego, z własnej inicjatywy zainteresowanych podniesieniem kwalifikacji, bez względu na status na rynku pracy, ze szczególnym uwzględnieniem osób zatrudnionych w pomorskich MŚP lub podmiotach ekonomii społecznej (50% wszystkich Uczestników/czek Projektu) oraz osób powyżej 50. roku życia z wykształceniem podstawowym, zasadniczym zawodowym lub średnim ogólnym/technicznym (60% wszystkich Uczestników/czek Projektu).

 

KRYTERIA UCZESTNICTWA:

Projekt skierowany jest wyłącznie do mieszkańców województwa pomorskiego, którzy na dzień przystąpienia do Projektu spełniają następujące kryteria:

  • ukończyli 18. rok życia – brak kryteriów dotyczących wykształcenia
  • ukończyli 50. rok życia i posiadają niskie kwalifikacje tj. posiadają wykształcenie na poziomie do ISCED 3 włącznie, co oznacza, że edukacja zakończyła się najpóźniej na poziomie szkoły średniej (liceum ogólnokształcące, liceum profilowane, technikum) lub szkoły zawodowej. Do grupy nie zaliczają się osoby, które ukończyły szkołę lub studium policealne
  • są osobami pracującymi, bezrobotnymi lub biernymi zawodowo – przy czym 50% wszystkich Uczestników/czek Projektu stanowić będą osoby zatrudnione w MŚP lub w podmiotach ekonomii społecznej
  • są z własnej inicjatywy zainteresowani podniesieniem kwalifikacji (nie będą kierowani na szkolenie przez pracodawcę).

W szczególności zapraszamy osoby:

– powyżej 50. roku życia

– niepełnosprawne

– zamieszkujące tereny wiejskie

Jak się zgłosić?

Aby zgłosić się do Projektu należy zapoznać się z Regulaminem projektu, a następnie wypełnić formularz zgłoszeniowy.

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie zobowiązane są dostarczyć formularz zgłoszeniowy wraz z niezbędnymi oświadczeniami oraz wypełnioną ankietą motywacji udziału w projekcie. Dokumenty można dostarczyć do biura projektu, wysłać pocztą lub mailem na adres: agolab@perfectenglish.pl

 

Do dalszego procesu rekrutacyjnego brane będą tylko kompletne zgłoszenia, opatrzone własnoręcznym podpisem oraz datą wypełnienia. Wysłanie zgłoszenia nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem kandydata do udziału w projekcie.

W czasie rekrutacji dokonana zostanie wstępna weryfikacja zgłoszeń (pod kątem poprawności i kompletności złożonych dokumentów – w przypadku braków kandydaci będą mieli możliwość uzupełnienia dokumentów). Osoby spełniające kryteria zostaną zaproszone na indywidualne spotkania, na których wypełnią diagnozę poziomującą ich umiejętności z danego języka, co pozwoli na dopasowanie poziomu zajęć do indywidualnych potrzeb uczestników. Końcowym etapem rekrutacji będzie poinformowanie uczestników o zakwalifikowaniu do konkretnej grupy szkoleniowej i przedstawienie harmonogramu zajęć.

Dodatkowy punkty w procesie rekrutacji przysługiwać będą za:

– status osoby niepełnosprawnej – 2 pkt.

– zamieszkanie na obszarze wiejskim – 1 pkt.

– wiek powyżej 50 lat – 1 pkt.

 

W przypadku zbyt dużej liczby zgłoszeń decyduje pozycja na liście rankingowej. Zostanie sporządzona ostateczna lista uczestników Projektu oraz stworzona lista rezerwowa, uruchomiona w przypadku rezygnacji osoby wcześniej zakwalifikowanej.

Kandydatów oceniać będzie Kierownik Projektu oraz specjalista do spraw organizacyjnych.

Rekrutacja w projekcie prowadzona będzie z zachowaniem równości szans.

Harmonogramy zajęć:

1_grupa_harmonogram_Starogard Gdański

2_grupa_harmonogram_Rumia

3 grupa Harmonogram Rumia

4 grupa Harmonogram Rumia

5 grupa Harmonogram Skorzewo

6_grupa_harmonogram_Słupsk

7 grupa Harmonogram Lębork

8 grupa Harmonogram Lębork

9 grupa Harmonogram Lębork

10 grupa Harmonogram Lębork

11 grupa Harmonogram Bytów

12 grupa Harmonogram Bytów

13 Grupa Harmonogram Miastko

14 grupa Harmonogram Lębork

15 grupa Harmonogram Lębork

16 grupa Harmonogram Kościerzyna

17 grupa Harmonogram Kościerzyna

18 grupa Harmonogram Borzytuchom

19 grupa Harmonogram Bytów

20 grupa Harmonogram Gdańsk

21 grupa Harmonogram Gdańsk

22 grupa Harmonogram Gdańsk

23 grupa Harmonogram Kwidzyn

24 grupa Harmonogram Lębork

25 grupa Harmonogram Lębork

26 grupa Harmonogram Kościerzyna

27 grupa Harmonogram Bytów

28 grupa Harmonogram Lębork

29 grupa Harmonogram Kościerzyna

30 grupa Harmonogram Bytów

31 grupa Harmonogram Kościerzyna

32 grupa Harmonogram Kościerzyna

33 grupa Harmonogram Bytów

34 grupa Harmonogram Lębork

35 grupa Harmonogram Słupsk

36 grupa Harmonogram Gdańsk

Kontakt do Projektodawcy i Partnera :

AGNIESZKA GOŁĄB –  agolab@perfectenglish.pl, tel.: 662 413 464

KAROLINA SŁOCZYŃSKA – ksloczynska@pretender.pl, tel.: 535 037 076

 

Biuro projektu: ul. Zaułek Drozdowy 2, 77–100 Bytów (w budynku Prywatnego Centrum Edukacyjnego Marmołowski).

 

 

 

 

 

 

 

 

Nowy Sącz, 09.08.2017 r.

Szanowni Państwo,
Informujemy, iż w wyniku Zapytania ofertowego nr POM/2017, przeprowadzonego w okresie 01.08.2017 – 08.08.2017 r., wybrany został Oferent: MENTOR Tomasz Kulig, Aleje Wolności 40, 33-300 Nowy Sącz.

Perfect English - Zadzwoń! Napisz!

Jeżeli interesuje Cię oferta naszych kursów i szkoleń językowych - skontaktuj się z nami! Zadzwoń pod numer (18) 444 22 26 lub napisz: biuro@perfectenglish.pl. Możesz porozmawiać z pracownikiem sekretariatu online przez Gadu-Gadu - numer 676807. Dokumenty do pobrania, adres oraz mapkę dojazdu znajdziesz na stronie Kontakt.