Projekt „Młodzi aktywni na Śląsku”

Projekt „Młodzi aktywni na Śląsku” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój z Działania 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałania 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Informacje ogólne:

Projekt „Młodzi aktywni na Śląsku” realizowany w ramach Osi Priorytetowej I: Osoby młode na rynku pracy Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) 2014-2020,  Działania 1.2. Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałania 1.2.1. Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Okres realizacji projektu: 01.01.2018 r. do 31.10.2019 r.

Obszar realizacji projektu:

Województwo Śląskie – teren Metropolii Górnośląskiej w skład której wchodzą miasta Będzin, Bieruń, Bytom, Chorzów, Czeladź, Dąbrowa Górnicza, Gliwice, Jaworzno, Katowice, Knurów, Łaziska Górne, Mikołów, Mysłowice, Piekary Śl., Radzionków, Wojkowice, Ruda Śląska, Siemianowice Śląskie, Sosnowiec, Świętochłowice, Tarnowskie Góry, Tychy, Zabrze.

Cel projektu:

Celem głównym projektu jest zwiększenie szans na zatrudnienie 120 os. (70k/50m) w wieku 18-29 lat bez pracy, biernych zawodowo, w tym niepełnosprawnych, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu, niezarejestrowanych w Urzędach Pracy (tzw. młodzież NEET* zgodnie z def. POWER 2014-2020), z wyłączeniem grupy docelowej określonej dla trybu konkursowego w Poddziałaniu 1.3.1 oraz zamieszkujących na obszarze woj. śląskiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, na terenie Metropolii Górnośląskiej.

*NEET (czyt. nit) to skrót utworzony od angielskiego określenia „Not in Employment, Education or Training”, oznaczający młodą osobę, która nie uczy się, nie pracuje ani nie przygotowuje do zawodu.

Grupa docelowa

Uczestnikami Projektu mogą zostać osoby, które łącznie spełniają następujące warunki:

 • zamieszkują obszar województwa śląskiego, na terenie Metropolii Górnośląskiej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego;
 • są w wieku 18-29 lat;
 • są osobami biernymi zawodowo (tj. nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu, nie są zarejestrowane w UP);
 • nie przynależą do grupy docelowej określonej dla Poddziałania 1.3.1;
 • posiadają niskie kwalifikacje.

Do udziału w Projekcie zapraszamy w szczególności:

 • kobiety,
 • osoby zamieszkujące na obszarze objętym Lokalnym Programem Rewitalizacji,
 • osoby sprawujące opiekę nad osobą zależną.

Każdy z uczestników otrzyma indywidualnie dopasowane, kompleksowe, BEZPŁATNE wsparcie o charakterze edukacyjno-zawodowym w postaci:

 1. Pomocy w aktywnym poszukiwaniu pracy poprzez doradztwo zawodowe i pośrednictwo pracy.
 2. Podniesienia kwalifikacji zawodowych oraz ich lepszego dopasowania do potrzeb rynku pracy poprzez szkolenia:
 • Szkolenie – Rachunkowość,
 • Szkolenie – Sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej i fakturowaniem,
 • Szkolenie – Fryzjer/ka,
 • Szkolenie – Kosmetyczka,
 • Szkolenie – Kelner/Barman,
 • Szkolenie – Przedstawiciel handlowy,
 • Szkolenie – Język angielski branżowy,
 • Szkolenie – Język niemiecki branżowy
 1. Zdobycia doświadczenia zawodowego w trakcie trzymiesięcznego stażu.

Dobór miejsca wykonywania stażu dokonywany będzie w zależności od preferencji zawodowych. Każdy staż będzie prowadzony na podstawie indywidualnego programu. Wymiar czasu pracy będzie zgodny z Kodeksem Pracy.

Uczestnikom/Uczestniczkom stażu wypłacane będzie stypendium stażowe.

Wszystkie formy wsparcia będą świadczone w warunkach dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz realizowane zgodnie z zasadami zachowania równości szans kobiet i mężczyzn i niedyskryminacji.

W ramach projektu Uczestnicy/Uczestniczki mają zapewnione:

 • wykwalifikowaną kadrę,
 • materiały szkoleniowe,
 • egzamin zewnętrzne po szkoleniach zawodowych,
 • stypendium za udział w szkoleniach i stażu,
 • poczęstunek podczas szkoleń z języka obcego ,
 • egzamin z języka angielskiego TGLS lub równoważny,
 • egzamin z języka niemieckiego TELC lub równoważny,
 • wymagane dla stażu badania lekarskie,
 • ubezpieczenie NNW a trakcie staży.

 

Dofinansowanie z UE: 2 001 305,62 zł

 

Jeżeli spełniasz wymogi grupy docelowej – zapraszamy do bezpłatnego udziału w projekcie !

Aby zgłosić się do Projektu należy zapoznać się z Regulaminem Projektu, a następnie wypełnić formularz zgłoszeniowy. Złożenie formularza zgłoszeniowego nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem do Projektu.

Kandydaci/-tki na Uczestników/-czki Projektu powinni złożyć dokumenty rekrutacyjne w Biurze Projektu lub bezpośrednio u mobilnych rekruterów.

O kolejności na liście rankingowej decyduje: suma uzyskanych punktów oraz kolejność zgłoszeń – w przypadku osób o identycznej sumie punktów. W razie, gdy w wyniku rekrutacji liczba złożonych aplikacji przekroczy liczbę miejsc w projekcie, zostanie utworzona lista rezerwowa, z której kandydaci będą przyjmowani zgodnie z kolejnością zgłoszeń, w razie zwolnienia miejsca w projekcie.

Każdy Kandydat/-ka otrzyma informację zwrotną o zakwalifikowaniu do udziału w Projekcie.

 

Dokumenty do pobrania

 1. Regulamin rekrutacji i uczestnictwa
 2. Formularz zgłoszeniowy

 

Szczegółowe informacje można uzyskać od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00:

– pod nr tel. 32/358 69 08

– w Biurze Projektu

40-036 Katowice ul. Wita Stwosza 3

 

Zapytanie ofertowe:

 1. Zapytanie ofertowe
 2. Załącznik nr 1 – Formularz oferty
 3. Załącznik nr 2 – Oświadczenie o spełnieniu wymagań
 4. Załącznik nr 3 – Oświadczenie o spełnieniu aspektów społecznych
 5. Załącznik nr 4 – Doświadczenie Wykonawcy
 6. Załącznik nr 5 – Potencjał Wykonawcy_kadra
 7. Załącznik nr 6 – Potencjał Wykonawcy_sale

 

Perfect English - Zadzwoń! Napisz!

Jeżeli interesuje Cię oferta naszych kursów i szkoleń językowych - skontaktuj się z nami! Zadzwoń pod numer (18) 444 22 26 lub napisz: biuro@perfectenglish.pl. Możesz porozmawiać z pracownikiem sekretariatu online przez Gadu-Gadu - numer 676807. Dokumenty do pobrania, adres oraz mapkę dojazdu znajdziesz na stronie Kontakt.