Projekt “Kwalifikacje to podstawa!”

 

PROJEKT: „KWALIFIKACJE TO PODSTAWA!”

Zapraszamy na bezpłatny kurs języka angielskiego na poziomie A, B lub C
lub szkolenie komputerowe na poziomie A.


Informacje o projekcie:

Projekt „Kwalifikacje to podstawa!” współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Projekt realizowany jest przez Perfect English Małgorzata Stone.

Wartość Projektu: 999 918,00 zł
Wkład z Funduszy Europejskich: 799 934,40 zł

Okres realizacji projektu: 01.05.2018 r. – 31.07.2019 r.

Cel Projektu:

Celem projektu jest wzrost kompetencji kluczowych w zakresie TIK i języków obcych wśród 450 osób (270K;180M) o niskich kwalifikacjach (wykształcenie nie wyższe niż średnie), w wieku od 25 roku życia, z własnej inicjatywy zainteresowanych nabyciem, uzupełnieniem lub podwyższeniem umiejętności oraz kompetencji cyfrowych lub językowych, w tym 80% uczestników w wieku 25-50 lat (360 osób: 216K;144M) i 20% uczestników w wieku 50 lat i powyżej (90 osób: 54K;36M), które uczą się, pracują lub zamieszkują w województwie mazowieckim, w szczególności na obszarach wiejskich, poprzez udział w certyfikowanych szkoleniach językowych lub komputerowych w okresie 01.05.2018 r. – 31.07.2019 r.

 

Planowane efekty:

W wyniku udziału w Projekcie co najmniej 60% osób objętych wsparciem osiągnie pełen poziom biegłości językowej, zgodny z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego (tj. na poziomie A, B lub C) oraz co najmniej 60% osób objętych wsparciem uzyska certyfikat potwierdzający nabycie kwalifikacji cyfrowych.

Oferta Projektu:

W ramach projektu przeprowadzone zostaną:

 1. 120-godzinne szkolenia z języka angielskiego na poziomach zaawansowania A, B lub C (w zależności od wyniku diagnozy początkowej Uczestników/czek Projektu oraz preferencji Uczestników/czek), zakończonych egzaminem zewnętrznym TGLS lub równoważnym. Przyjętych zostanie 360 osób (216K;144M).
 2. 100-godzinne szkolenia komputerowe na poziomie zaawansowania A, zakończone egzaminem zewnętrznym ECCC lub równoważnym. Przyjętych zostanie 90 osób (54K;36M).

Uczestnicy będą mieli zapewnioną elastyczność w zakresie terminów zajęć, bezpłatne materiały szkoleniowe oraz wykwalifikowaną kadrę wykładowców.

 

Kto może wziąć udział w Projekcie?

Grupę docelową Projektu stanowi 450 osób (270K;180M) w wieku od 25 roku życia, o niskich kwalifikacjach, z własnej inicjatywy zainteresowanych nabyciem, uzupełnieniem lub podwyższeniem umiejętności oraz kompetencji cyfrowych lub językowych, w tym 80% osób w wieku 25-50 lat (360 osób: 216K;144M) i 20% w wieku 50 lat i powyżej (90 osób: 54K;36M), które uczą się, pracują bądź zamieszkują na terenie województwa mazowieckiego, w szczególności na obszarach wiejskich (226 osób: 136K;90M).

Wsparcie kierowane jest wyłącznie do osób, które nie uczestniczyły we wsparciu LLL (Life Long Learning) oferowanym w tożsamym zakresie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w latach 2013-2015 i/lub w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

 

MOŻESZ WZIĄĆ UDZIAŁ W PROJEKCIE JEŻELI SPEŁNIASZ PONIŻSZE WARUNKI:

 1. ukończyłeś/łaś 25 lat,
 2. jesteś osobą o niskich kwalifikacjach (posiadasz wykształcenie średnie, zawodowe, gimnazjalna lub podstawowe),
 3. uczysz się, pracujesz bądź zamieszkujesz na terytorium województwa mazowieckiego,
 4. nie uczestniczyłeś we wsparciu LLL oferowanym w tożsamym zakresie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w latach 2013-2015 i/lub w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020,
 5. z własnej inicjatywy jesteś zainteresowany/a nabyciem, uzupełnieniem lub podwyższeniem umiejętności oraz kompetencji cyfrowych lub językowych.

W szczególności zapraszamy osoby zamieszkujące tereny wiejskie.

 

Jak zgłosić się do projektu?

Aby zgłosić się do Projektu należy zapoznać się z Regulaminem Projektu, a następnie wypełnić Formularz Zgłoszeniowy.

Regulamin: Regulamin uczestnictwa w Projekcie
Formularz Zgłoszeniowy:
Formularz Zgłoszeniowy do Projektu

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie zobowiązane są dostarczyć Formularz Zgłoszeniowy wraz z niezbędnymi oświadczeniami lub odpowiednią wymaganą dokumentacją zewnętrzną. Dokumenty można dostarczyć do biura projektu, wysłać pocztą lub mailem na adres: igalewicz@perfectenglish.pl.

Adres biura projektu:

BIURO PROJEKTU „Kwalifikacje to podstawa!”, ul. Kościuszki 52/13, 08-400 Garwolin.

 

Do dalszego procesu rekrutacyjnego brane będą tylko kompletne zgłoszenia, opatrzone własnoręcznym podpisem oraz datą wypełnienia. Wysłanie zgłoszenia nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem Kandydata/tki do udziału w projekcie.

W czasie rekrutacji dokonana zostanie wstępna weryfikacja zgłoszeń (pod kątem poprawności i kompletności złożonych dokumentów – w przypadku braków kandydaci będą mieli możliwość uzupełnienia dokumentów). Osoby spełniające kryteria wypełnią diagnozę poziomującą ich umiejętności z danego języka, co pozwoli na dopasowanie poziomu zajęć do indywidualnych potrzeb uczestników. Końcowym etapem rekrutacji będzie poinformowanie uczestników o zakwalifikowaniu do konkretnej grupy szkoleniowej i przedstawienie harmonogramu zajęć.
Dodatkowy punkty w procesie rekrutacji otrzymają:

 1. osoby bezrobotne – 10 punktów
 2. osoby bierne zawodowo – 10 punktów

 

W przypadku zbyt dużej liczby zgłoszeń decyduje pozycja na liście rankingowej. Zostanie sporządzona ostateczna lista uczestników Projektu oraz stworzona lista rezerwowa, uruchomiona w przypadku rezygnacji osoby wcześniej zakwalifikowanej.

 

Rekrutacja w projekcie prowadzona będzie z zachowaniem równości szans, niedyskryminacji i dostępności dla osób z niepełnosprawnościami.

 

Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej, wejdź na stronę: www.kwalifikacjetopodstawa.pl

 

Kontakt:

Izabela Galewicz: 690 974 757 lub igalewicz@perfectenglish.pl

Biuro Projektu: ul. Kościuszki 52/13, 08-400 Garwolin.

 

 

 

 

 

 

 

 

Nowy Sącz, 23.08.2018 r.

Szanowni Państwo,

Informujemy, iż w wyniku Zapytania ofertowego nr EM/2018, przeprowadzonego w okresie 14.08.2018 r. – 22.08.2018 r., wybrany został Oferent: TAG-CONSULTING Marta Maciejak-Tomczyk, ul. Łukowa 18a/5,
93-410 Łódź.

 

 

 

 

 

 

 

Nowy Sącz, 10.05.2018 r.

Szanowni Państwo,

Informujemy, iż w wyniku Zapytania ofertowego nr PM/2018, przeprowadzonego w okresie 25.04.2018 r. – 07.05.2018 r., wybrany został Oferent: Pretender Adrian Wronka, ul. Piotrkowska 173 lok. 102, 90-447 Łódź.

 

Wyniki rekrutacji:

Szanowni  Państwo,

informujemy, iż z dniem 04.06.2018 r. zakończyła się I edycja rekrutacji na szkolenie z języka angielskiego w ramach projektu “Kwalifikacje to podstawa!”. Wyniki rekrutacji zamieszczono poniżej.

Lista rankingowa_I edycja_język angielski

 

Materiały edukacyjne:

Materiał edukacyjny – języka angielski poziom A

Materiał edukacyjny – języka angielski poziom B

Materiał edukacyjny – języka angielski poziom C

Materiały edukacyjne – szkolenie komputerowe

Harmonogramy szkoleń:

 1. Harmonogram grupa 1 Sierpc_aktualny
 2. Harmonogram_grupa 2_Sierpc_Aktualny
 3. Harmonogram_grupa 3_Sierpc_aktualny
 4. Harmonogram_grupa 4_Siedlce _ aktualny
 5. Harmonogram_grupa 5_Siedlce
 6. Harmonogram_grupa 6_Siedlce
 7. Harmonogram_grupa 7_Siedlce _aktualny
 8. Harmonogram_grupa 8_Siedlce_aktualny
 9. Harmonogram_grupa 9_Ostrów Mazowiecka
 10. Harmonogram_grupa 10_Garwolin
 11. Harmonogram_grupa 11_Ostrów Mazowiecka
 12. Harmonogram_grupa 12_Garwolin
 13. Harmonogram_grupa 13_Ostrów Mazowiecka
 14. Harmonogram_grupa 14_Ostrów Mazowiecka
 15. Harmonogram_grupa 15_Siedlce
 16. Harmonogram_grupa 16_Siedlce
 17. Harmonogram_grupa 17_Siedlce
 18. Harmonogram_grupa 18_Siedlce
 19. Harmonogram_grupa 19_Siedlce
 20. Harmonogram_grupa 20_Sierpc
 21. Harmonogram_grupa 21_Garwolin
 22. Harmonogram_grupa 22_Garwolin
 23. Harmonogram_grupa 23_Sierpc
 24. Harmonogram_grupa 24_Sierpc
 25. Harmonogram_grupa 25_Garwolin
 26. Harmonogram_grupa 26_Sierpc
 27. Harmonogram_grupa 27_Garwolin
 28. Harmonogram grupa 28 Sierpc
 29. Harmonogram grupa 29_Siedlce
 30. Harmonogram grupa 30 Ostrów Mazowiecki
 31. Harmonogram grupa 31 Siedlce

 

Perfect English - Zadzwoń! Napisz!

Jeżeli interesuje Cię oferta naszych kursów i szkoleń językowych - skontaktuj się z nami! Zadzwoń pod numer (18) 444 22 26 lub napisz: biuro@perfectenglish.pl. Możesz porozmawiać z pracownikiem sekretariatu online przez Gadu-Gadu - numer 676807. Dokumenty do pobrania, adres oraz mapkę dojazdu znajdziesz na stronie Kontakt.