Placówka Kształcenia Ustawicznego – Perfect English
Szkoła Językowa w Nowym Sączu Perfect English Angielski dla dzieci, kursy językowe, szkolenia dla firm, nauka angielskiego

Placówka Kształcenia Ustawicznego

Szkoła Perfect English została w maju 2021 roku została wpisana do ewidencji Szkół i Placówek Niepublicznych uzyskując status Placówki Kształcenia Ustawicznego.

Nasze zadania

Będziemy realizować następujące zadania:

 1. Pogłębianie i rozszerzanie wiedzy i umiejętności słuchaczy.
 2. Kształcenie, dokształcanie i doskonalenie osób dorosłych w formach pozaszkolnych.
 3. Kształtowanie umiejętności, które będą stanowiły istotny element dalszego rozwoju, wyboru ścieżki zawodowej lub edukacyjnej.
 4. Przygotowywanie słuchaczy do pełnienia zadań zawodowych na najwyższym poziomie.
 5. Intelektualny, kulturowy i emocjonalny rozwój słuchaczy.
 6. Kształtowanie postaw patriotycznych.
 7. Wyposażenie słuchaczy w wiedzę informatyczną, artystyczną, ekonomiczną i humanistyczną.
 8. Uzupełnianie wiedzy i umiejętności w zakresie szkolnych programów edukacyjnych.
 9. Kształtowanie świadomych i aktywnych odbiorców kultury, promowanie edukacji humanistycznej oraz rozwój twórczych uzdolnień i talentów.
 10. Promowanie działalności dydaktyczno-wychowawczej i organizacyjnej placówki.
 11. Kształtowanie szacunku dla środowiska kulturowego.
 12. Doskonalenie nauczycieli zatrudnionych w Placówce w zakresie kształcenia ustawicznego.
 13. Opracowywanie i wydawanie materiałów edukacyjnych dla słuchaczy i materiałów dydaktycznych dla nauczycieli.
 14. Opracowywanie i propagowanie innowacyjnych rozwiązań programowych, organizacyjnych
  i metodycznych w obszarze kształcenia i doskonalenia osób dorosłych.

Sposoby realizacji

Placówka będzie realizować swoje zadania poprzez:

 1. Prowadzenie zajęć dydaktyczno – wychowawczych w trybie stacjonarnym.
 2. Prowadzenie zajęć za pośrednictwem metody korespondencyjnej, zdalnej (e-learning) oraz mieszanej (blended learning).
 3. Rozwijanie zainteresowań, uzdolnień, doskonalenie umiejętności oraz pogłębianie wiedzy słuchaczy.
 4. Podejmowanie działań na rzecz rozwoju kompetencji kluczowych.
 5. Zaspokajanie potrzeb społecznych w zakresie podnoszenia i doskonalenia kwalifikacji zawodowych.
 6. Kształtowanie umiejętności spędzania czasu wolnego.
 7. Kształtowanie poczucia własnej tożsamości i poszanowania dziedzictwa kulturowego regionu, kraju i innych kultur.
 8. Wykorzystanie w kształceniu dorosłych nowoczesnych metod audiowizualnych i technologii informatycznych.
 9. Przygotowanie do aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym.
 10. Organizowanie imprez, w szczególności przeglądów, wystaw, konkursów, festiwali, zawodów, turniejów, pokazów.
 11. Realizowanie programów edukacyjnych, wychowawczych i profilaktyki.
 12. Organizowanie poradnictwa, konferencji, szkoleń, kursów, seminariów, warsztatów, sesji i innych.
 13. Współpracę z nauczycielami, animatorami i osobami działającymi w szkołach, pokrewnych placówkach i instytucjach oraz wzajemną pomoc w realizacji celów dydaktycznych.
 14. Prowadzenie wielopłaszczyznowej współpracy ze szkołami, uczelniami, placówkami oświatowymi, kulturalnymi, naukowymi, sportowymi, stowarzyszeniami i organizacjami pozarządowymi, m. in. poprzez organizowanie wspólnych przedsięwzięć, wymianę doświadczeń, dzieci i młodzieży oraz kadry.

Wpis

No Comments