Placówka Oświatowa - Perfect English
Szkoła Językowa w Nowym Sączu Perfect English Angielski dla dzieci, kursy językowe, szkolenia dla firm, nauka angielskiego

Placówka Oświatowa

Szkoła Perfect English została w maju 2021 roku została wpisana do ewidencji Szkół i Placówek Niepublicznych uzyskując status Niepublicznej Placówki Oświatowo – Wychowawczej.

Nasze zadania

Placówka realizuje następujące zadania ogólne:

 1. Pogłębianie i rozszerzanie wiedzy i umiejętności, wykraczających poza programy szkolne.
 2. Uzupełnianie wiedzy i umiejętności w zakresie szkolnych programów edukacyjnych oraz pomoc pokonywaniu trudności w nauce.
 3. Wspomaganie funkcji opiekuńczo-wychowawczych.
 4. Stwarzanie warunków do rozwoju dzieci i młodzieży w sferach: artystycznej, naukowej i sportowej.
 5. Kształtowanie świadomych i aktywnych odbiorców kultury, promowanie edukacji humanistycznej, przyrodniczej, matematycznej oraz rozwój twórczych uzdolnień i talentów.
 6. Animowanie i koordynowanie działań kulturalnych i oświatowych w środowisku dzieci i młodzieży.
 7. Promowanie działalności dydaktyczno-wychowawczej i organizacyjnej placówki.
 8. Kształtowanie szacunku dla środowiska kulturowego.
 9. Podnoszenie sprawności fizycznej, rozwijanie i kształtowanie nawyków czynnego wypoczynku i aktywnej rekreacji oraz systematycznego uprawiania wybranej dyscypliny sportowej.
 10. Integrowanie dzieci i młodzieży z różnych środowisk, w tym także niepełnosprawnych i zagrożonych patologiami.
 11. Prowadzenie zajęć terapeutycznych w różnych formach, np.: muzykoterapia, gimnastyka korekcyjna, zajęcia z dziećmi dyslektycznymi i inne.

Sposób realizacji celów

Wymienione wyżej cele zamierzamy realizować poprzez:

 1. Prowadzenie zajęć wspierających rozwój dzieci i młodzieży, z uwzględnieniem dzieci i młodzieży szczególnie uzdolnionej jak również mającej trudności w nauce.
 2. Podejmowanie działań na rzecz rozwoju kompetencji kluczowych.
 3. Organizowanie wypoczynku letniego i zimowego dzieci i młodzieży, poprzez różne formy wyjazdowe oraz stacjonarne, a także wypoczynku specjalistycznego oraz różnorodnych form rekreacji.
 4. Organizowanie zajęć i działań alternatywnych wśród dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniami i niedostosowaniem społecznym.
 5. Rozwijanie zainteresowań, uzdolnień, doskonalenie umiejętności oraz pogłębianie wiedzy.
 6. Kształtowanie umiejętności spędzania czasu wolnego.
 7. Kształtowanie poczucia własnej tożsamości i poszanowania dziedzictwa kulturowego regionu, kraju i innych kultur.
 8. Przygotowanie do aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym.
 9. Organizowanie imprez, w szczególności przeglądów, wystaw, konkursów, festiwali, zawodów, turniejów, pokazów.
 10. Realizowanie programów edukacyjnych, wychowawczych i profilaktyki.
 11. Organizowanie poradnictwa, konferencji, szkoleń, kursów, seminariów, warsztatów, sesji i innych.
 12. Organizowanie zajęć w formie stacjonarnej jak również za pośrednictwem metody korespondencyjnej, zdalnej (e-learning) oraz mieszanej (blended learning)
 13. Tworzenie płaszczyzn wymiany i współpracy międzyregionalnej, ogólnopolskiej oraz międzynarodowej dzieci, młodzieży i kadry.
 14. Współpracę z nauczycielami, animatorami i osobami działającymi w szkołach, pokrewnych placówkach i instytucjach oraz wzajemną pomoc w realizacji celów dydaktycznych.
 15. Podejmowanie współpracy z rodzicami, mającej na celu wspieranie działań i realizacji celów placówki.
 16. Prowadzenie wielopłaszczyznowej współpracy ze szkołami, uczelniami, placówkami oświatowymi, kulturalnymi, naukowymi, sportowymi, stowarzyszeniami i organizacjami pozarządowymi, m. in. poprzez organizowanie wspólnych przedsięwzięć, wymianę doświadczeń, dzieci i młodzieży oraz kadry.

Wpis

No Comments