Projekt: “Inwestycja w siebie – bezpłatne szkolenia językowe i komputerowe” - Perfect English
Szkoła Językowa w Nowym Sączu Perfect English Angielski dla dzieci, kursy językowe, szkolenia dla firm, nauka angielskiego

Projekt: “Inwestycja w siebie – bezpłatne szkolenia językowe i komputerowe”

Informacje ogólne:

Projekt: „Inwestycja w siebie – bezpłatne szkolenia językowe i komputerowe” nr RPSL.11.04.03-24-02C5/19
jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 w ramach Osi priorytetowej XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, Działania 11.4. Podnoszenie kwalifikacji zawodowych osób dorosłych, Poddziałania 11.4.3 Kształcenie ustawiczne. Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Okres realizacji projektu do 31.12.2022r.

Obszar realizacji projektu:

Województwo śląskie:

 • 25 % uczestników z subregionu północnego
 • 15 % uczestników z subregionu południowego
 • 20 % uczestników z subregionu centralnego
 • 20 % uczestników z subregionu zachodniego

Cel projektu:

Celem projektu jest nabycie kwalifikacji / kompetencji kluczowych u osób pracujących w wieku 25 lat i więcej, zamieszkałych w woj. śląskim, poprzez udział w indywidualnie dobranych egzaminach certyfikujących lub certyfikowanych szkol. z j. obcego lub TIK potwierdzone certyfikatem zewnętrznym.

Grupa docelowa

Uczestnikami Projektu mogą zostać osoby, które łącznie spełniają warunki:

 • zamieszkują obszar województwa śląskiego
 • pracujące na podst. umowy o pracę, umowy agencyjnej, umowy zlecenia lub innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z KC stosuje się przepisy dot. zlecenia / umowy o dzieło,
 • w wieku od 25 roku życia
 • uczestniczące z własnej inicjatywy w szkoleniach i kursach,

Do udziału w Projekcie zapraszamy w szczególności:

 • osoby w wieku 50+
 • osoby posiadające niskie kwalifikacje (maksymalnie średnie/ponadgimnazjalne wykształcenie)
 • osoby zamieszkujące (zg, z KC) miasta średnie lub miasta średnie tracące funkcje społeczno-gospodarcze
 • osoby z niepełnosprawnością

W ramach Projektu zapewniamy:

Każdy z uczestników Projektu otrzyma BEZPŁATNE wsparcie o charakterze edukacyjnym w postaci:

Kursu komputerowego DIGCOMP

 • 80 godzin szkolenia na grupę realizowanych na zajęciach weekendowych lub w ciągu tygodnia
 • Wykwalifikowany trener
 • Podręcznik kursowy
 • pendrive 8GB
 • Egzamin zewnętrzny na koniec wraz z uzyskaniem certyfikatu

lub

Specjalistycznego kursu komputerowego

 • 73 godziny szkolenia na grupę realizowane na zajęciach weekendowych lub w ciągu tygodnia (2x 25h szkolenie branżowe + 23h DIGCOMP)
 • Wykwalifikowany trener
 • Podręcznik kursowy
 • pendrive 8GB
 • Egzamin zewnętrzny na koniec wraz z uzyskaniem certyfikatu

lub

Kursu językowego

 • 120 godzin szkolenia na grupę realizowanych na zajęciach weekendowych lub w ciągu tygodnia
 • podręcznik kursowy
 • Egzamin zewnętrzny przeprowadzony na właściwym poziomie zaawansowania w skali CEFR (A1, A2, B1, B2, C1 lub C2)
 • wydanie certyfikatu.

lub

Egzaminu językowego/komputerowego

 • bezpłatny egzamin z zakresu ICT lub językowy
 • wydanie certyfikatu

Uwaga! Szkolenia językowe są organizowane przez lidera. Aby wziąć w nich udział należy skorzystać z dedykowanego formularza na stronie: https://bc1.pl/inwestycja-jezykowe/, adres e-mail do kontaktu: bc1@bc1.pl.

Wszystkie formy wsparcia będą świadczone w warunkach dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz realizowane zgodnie z zasadami zachowania równości szans kobiet i mężczyzn i niedyskryminacji.

Całkowita wartość projektu: 4 156 120,79zł

Dofinansowanie z UE: 3 532 702,67zł

Jeżeli spełniasz wymogi grupy docelowej – zapraszamy do bezpłatnego udziału w projekcie !

REKRUTACJA JEST CIĄGŁA

Telefony do mobilnych rekruterów na szkolenia TIK: 698 750 779
Adres e-mail do rekrutacji na szkolenia TIK: rekrutacja@perfectenglish.pl

Aby zgłosić się do Projektu należy zapoznać się z Regulaminem Projektu, a następnie wypełnić formularz zgłoszeniowy. Złożenie formularza zgłoszeniowego nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem do Projektu.

Kandydaci/-tki na Uczestników/-czki Projektu powinni złożyć dokumenty rekrutacyjne w Biurze Projektu lub bezpośrednio u mobilnych rekruterów.

O kolejności na liście rankingowej decyduje: suma uzyskanych punktów oraz kolejność zgłoszeń – w przypadku osób o identycznej sumie punktów. W razie, gdy w wyniku rekrutacji liczba złożonych aplikacji przekroczy liczbę miejsc w projekcie, zostanie utworzona lista rezerwowa, z której kandydaci będą przyjmowani zgodnie z kolejnością zgłoszeń, w razie zwolnienia miejsca w projekcie.

Każdy Kandydat/-ka otrzyma informację zwrotną o zakwalifikowaniu do udziału w Projekcie.

Formularz zapytania:

  [su_box title=”Dokumenty rekrutacyjne:” alt=”Dokumenty do pobrania” style=”glass” box_color=”#fa3f14″ title_color=”#FFFFFF” radius=”3″ class=””]

  [/su_box][su_box title=”Dokumenty dodatkowe:” alt=”Dokumenty do pobrania” style=”glass” box_color=”#040638″ title_color=”#FFFFFF” radius=”3″ class=””]

  [/su_box]

  Materiały promocyjne:

  [su_spoiler title=”Plakat promocyjny” open=”no” style=”default” icon=”plus” anchor=”” class=””]

  [/su_spoiler]

  Pomoc techniczna:

  [su_spoiler title=”Formularz pomocy” open=”no” style=”default” icon=”plus” anchor=”” class=””]


   [/su_spoiler]

   Zapytania ofertowe

   [su_spoiler title=”Zapytanie ofertowe na szkolenia i egzaminy TiK” open=”no” style=”default” icon=”plus” anchor=”” class=””]

   Zapytanie ofertowe szkolenia i egzaminy TIK_15.04.2021

   Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy

   Załącznik 2_Oświadczenie o spełnieniu wymagań

   Załącznik 3 – Potencjał Wykonawcy_kadra

   Załącznik 4_Potencjał Wykonawcy – sale

   Załącznik 5 – Oświadczenie o gotowości

   Załącznik 6_Doświadczenie Wykonawcy

   Załącznik 7_Oświadczenie o spełnianiu aspektów społecznych

   Załącznik 8 – Standard wymagań dla kompetencji cyfrowych

   Pytania do Zapytania ofertowego

   Wybór Wykonawcy

   [/su_spoiler]

   Partner

   Partner projektu, Szkoła Językowa Perfect English Małgorzata Stone prowadzi swoją działalność na rynku szkoleniowym od 21 lat. Swoje sukcesy zawdzięcza szerokiej i wyspecjalizowanej kadrze lektorskiej, którą stanowią wyłącznie dyplomowani i doświadczeni nauczyciele. W ramach swojej działalności Szkoła realizuje kursy komercyjne dla osób indywidualnych oraz firm, prowadzi obozy wakacyjne dla młodzieży oraz kursy stacjonarne. Ponad to realizuje własne projekty unijne, w  ramach których z bezpłatnych szkoleń językowych i komputerowych skorzystało już:

   – 1 612 osób z woj. pomorskiego;

   – 600 osób z woj. śląskiego;

   – 192 osób z woj. opolskiego;

   – 450 osób z woj. mazowieckiego;

   – 230 osób z woj. małopolskiego.

   Potwierdzeniem doświadczenia jest przyznany Szkole Znak Jakości TGLS Quality Alliance.

   Perfect English
   33-300 Nowy Sącz
   ul. Matejki 17
   e-mail: rekrutacja@perfectenglish.pl

   Lider

   Business Center 1 Sp. z o.o. jest placówką oświatową działającą od 2001 roku na rzecz wielopłaszczyznowego rozwoju osobistego uczestników naszych kursów, szkoleń i warsztatów. Od momentu jej założenia zrealizowano kilka dużych projektów finansowanych ze środków UE, oraz przeprowadzono ponad 90 000 egzaminów.

   Business Center 1 Sp. z o.o.
   ul. Uniwersytecka 13
   40-007 Katowice
   ALTUS (parter), wejscie A
   e-mail: bc1@bc1.pl

   Zweryfikuj projekt

   Chcesz zweryfikować podane na tej stronie informacje? Możesz to zrobić online, za pośrednictwem rządowego rejestru projektów dofinansowanych ze środków UE dostępnego pod adresem: mapadotacji.gov.pl

   Inwestycja w siebie – bezpłatne szkolenia językowe i komputerowe

   Harmonogramy i listy rankingowe

   No Comments