Projekt “Kwalifikacje to podstawa!” - Perfect English
Szkoła Językowa w Nowym Sączu Perfect English Angielski dla dzieci, kursy językowe, szkolenia dla firm, nauka angielskiego

Projekt “Kwalifikacje to podstawa!”

 

PROJEKT: „KWALIFIKACJE TO PODSTAWA!”

Zapraszamy na bezpłatny kurs języka angielskiego na poziomie A, B lub C
lub szkolenie komputerowe na poziomie A.


Informacje o projekcie:

Projekt „Kwalifikacje to podstawa!” współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Projekt realizowany jest przez Perfect English Małgorzata Stone.

Wartość Projektu: 999 918,00 zł
Wkład z Funduszy Europejskich: 799 934,40 zł

Okres realizacji projektu: 01.05.2018 r. – 31.07.2019 r.

Cel Projektu:

Celem projektu jest wzrost kompetencji kluczowych w zakresie TIK i języków obcych wśród 450 osób (270K;180M) o niskich kwalifikacjach (wykształcenie nie wyższe niż średnie), w wieku od 25 roku życia, z własnej inicjatywy zainteresowanych nabyciem, uzupełnieniem lub podwyższeniem umiejętności oraz kompetencji cyfrowych lub językowych, w tym 80% uczestników w wieku 25-50 lat (360 osób: 216K;144M) i 20% uczestników w wieku 50 lat i powyżej (90 osób: 54K;36M), które uczą się, pracują lub zamieszkują w województwie mazowieckim, w szczególności na obszarach wiejskich, poprzez udział w certyfikowanych szkoleniach językowych lub komputerowych w okresie 01.05.2018 r. – 31.07.2019 r.

 

Planowane efekty:

W wyniku udziału w Projekcie co najmniej 60% osób objętych wsparciem osiągnie pełen poziom biegłości językowej, zgodny z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego (tj. na poziomie A, B lub C) oraz co najmniej 60% osób objętych wsparciem uzyska certyfikat potwierdzający nabycie kwalifikacji cyfrowych.

Oferta Projektu:

W ramach projektu przeprowadzone zostaną:

 1. 120-godzinne szkolenia z języka angielskiego na poziomach zaawansowania A, B lub C (w zależności od wyniku diagnozy początkowej Uczestników/czek Projektu oraz preferencji Uczestników/czek), zakończonych egzaminem zewnętrznym TGLS lub równoważnym. Przyjętych zostanie 360 osób (216K;144M).
 2. 100-godzinne szkolenia komputerowe na poziomie zaawansowania A, zakończone egzaminem zewnętrznym ECCC lub równoważnym. Przyjętych zostanie 90 osób (54K;36M).

Uczestnicy będą mieli zapewnioną elastyczność w zakresie terminów zajęć, bezpłatne materiały szkoleniowe oraz wykwalifikowaną kadrę wykładowców.

 

Kto może wziąć udział w Projekcie?

Grupę docelową Projektu stanowi 450 osób (270K;180M) w wieku od 25 roku życia, o niskich kwalifikacjach, z własnej inicjatywy zainteresowanych nabyciem, uzupełnieniem lub podwyższeniem umiejętności oraz kompetencji cyfrowych lub językowych, w tym 80% osób w wieku 25-50 lat (360 osób: 216K;144M) i 20% w wieku 50 lat i powyżej (90 osób: 54K;36M), które uczą się, pracują bądź zamieszkują na terenie województwa mazowieckiego, w szczególności na obszarach wiejskich (226 osób: 136K;90M).

Wsparcie kierowane jest wyłącznie do osób, które nie uczestniczyły we wsparciu LLL (Life Long Learning) oferowanym w tożsamym zakresie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w latach 2013-2015 i/lub w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

 

MOŻESZ WZIĄĆ UDZIAŁ W PROJEKCIE JEŻELI SPEŁNIASZ PONIŻSZE WARUNKI:

 1. ukończyłeś/łaś 25 lat,
 2. jesteś osobą o niskich kwalifikacjach (posiadasz wykształcenie średnie, zawodowe, gimnazjalna lub podstawowe),
 3. uczysz się, pracujesz bądź zamieszkujesz na terytorium województwa mazowieckiego,
 4. nie uczestniczyłeś we wsparciu LLL oferowanym w tożsamym zakresie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w latach 2013-2015 i/lub w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020,
 5. z własnej inicjatywy jesteś zainteresowany/a nabyciem, uzupełnieniem lub podwyższeniem umiejętności oraz kompetencji cyfrowych lub językowych.

W szczególności zapraszamy osoby zamieszkujące tereny wiejskie.

 

Jak zgłosić się do projektu?

Aby zgłosić się do Projektu należy zapoznać się z Regulaminem Projektu, a następnie wypełnić Formularz Zgłoszeniowy.

Regulamin: Regulamin uczestnictwa w Projekcie
Formularz Zgłoszeniowy:
Formularz Zgłoszeniowy do Projektu

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie zobowiązane są dostarczyć Formularz Zgłoszeniowy wraz z niezbędnymi oświadczeniami lub odpowiednią wymaganą dokumentacją zewnętrzną. Dokumenty można dostarczyć do biura projektu, wysłać pocztą lub mailem na adres: igalewicz@perfectenglish.pl.

Adres biura projektu:

BIURO PROJEKTU „Kwalifikacje to podstawa!”, ul. Kościuszki 52/13, 08-400 Garwolin.

 

Do dalszego procesu rekrutacyjnego brane będą tylko kompletne zgłoszenia, opatrzone własnoręcznym podpisem oraz datą wypełnienia. Wysłanie zgłoszenia nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem Kandydata/tki do udziału w projekcie.

W czasie rekrutacji dokonana zostanie wstępna weryfikacja zgłoszeń (pod kątem poprawności i kompletności złożonych dokumentów – w przypadku braków kandydaci będą mieli możliwość uzupełnienia dokumentów). Osoby spełniające kryteria wypełnią diagnozę poziomującą ich umiejętności z danego języka, co pozwoli na dopasowanie poziomu zajęć do indywidualnych potrzeb uczestników. Końcowym etapem rekrutacji będzie poinformowanie uczestników o zakwalifikowaniu do konkretnej grupy szkoleniowej i przedstawienie harmonogramu zajęć.
Dodatkowy punkty w procesie rekrutacji otrzymają:

 1. osoby bezrobotne – 10 punktów
 2. osoby bierne zawodowo – 10 punktów

 

W przypadku zbyt dużej liczby zgłoszeń decyduje pozycja na liście rankingowej. Zostanie sporządzona ostateczna lista uczestników Projektu oraz stworzona lista rezerwowa, uruchomiona w przypadku rezygnacji osoby wcześniej zakwalifikowanej.

 

Rekrutacja w projekcie prowadzona będzie z zachowaniem równości szans, niedyskryminacji i dostępności dla osób z niepełnosprawnościami.

 

Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej, wejdź na stronę: www.kwalifikacjetopodstawa.pl

 

Kontakt:

Izabela Galewicz: 690 974 757 lub igalewicz@perfectenglish.pl

Biuro Projektu: ul. Kościuszki 52/13, 08-400 Garwolin.

 

 

 

 

 

 

 

 

Nowy Sącz, 23.08.2018 r.

Szanowni Państwo,

Informujemy, iż w wyniku Zapytania ofertowego nr EM/2018, przeprowadzonego w okresie 14.08.2018 r. – 22.08.2018 r., wybrany został Oferent: TAG-CONSULTING Marta Maciejak-Tomczyk, ul. Łukowa 18a/5,
93-410 Łódź.

 

 

 

 

 

 

 

Nowy Sącz, 10.05.2018 r.

Szanowni Państwo,

Informujemy, iż w wyniku Zapytania ofertowego nr PM/2018, przeprowadzonego w okresie 25.04.2018 r. – 07.05.2018 r., wybrany został Oferent: Pretender Adrian Wronka, ul. Piotrkowska 173 lok. 102, 90-447 Łódź.

 

Wyniki rekrutacji:

Szanowni  Państwo,

informujemy, iż z dniem 04.06.2018 r. zakończyła się I edycja rekrutacji na szkolenie z języka angielskiego w ramach projektu “Kwalifikacje to podstawa!”. Wyniki rekrutacji zamieszczono poniżej.

Lista rankingowa_I edycja_język angielski

 

Materiały edukacyjne:

Materiał edukacyjny – języka angielski poziom A

Materiał edukacyjny – języka angielski poziom B

Materiał edukacyjny – języka angielski poziom C

Materiały edukacyjne – szkolenie komputerowe

Harmonogramy szkoleń:

 1. Harmonogram grupa 1 Sierpc_aktualny
 2. Harmonogram_grupa 2_Sierpc_Aktualny
 3. Harmonogram_grupa 3_Sierpc_aktualny
 4. Harmonogram_grupa 4_Siedlce _ aktualny
 5. Harmonogram_grupa 5_Siedlce
 6. Harmonogram_grupa 6_Siedlce
 7. Harmonogram_grupa 7_Siedlce _aktualny
 8. Harmonogram_grupa 8_Siedlce_aktualny
 9. Harmonogram_grupa 9_Ostrów Mazowiecka
 10. Harmonogram_grupa 10_Garwolin
 11. Harmonogram_grupa 11_Ostrów Mazowiecka
 12. Harmonogram_grupa 12_Garwolin
 13. Harmonogram_grupa 13_Ostrów Mazowiecka
 14. Harmonogram_grupa 14_Ostrów Mazowiecka
 15. Harmonogram_grupa 15_Siedlce
 16. Harmonogram_grupa 16_Siedlce
 17. Harmonogram_grupa 17_Siedlce
 18. Harmonogram_grupa 18_Siedlce
 19. Harmonogram_grupa 19_Siedlce
 20. Harmonogram_grupa 20_Sierpc
 21. Harmonogram_grupa 21_Garwolin
 22. Harmonogram_grupa 22_Garwolin
 23. Harmonogram_grupa 23_Sierpc
 24. Harmonogram_grupa 24_Sierpc
 25. Harmonogram_grupa 25_Garwolin
 26. Harmonogram_grupa 26_Sierpc
 27. Harmonogram_grupa 27_Garwolin
 28. Harmonogram grupa 28 Sierpc
 29. Harmonogram grupa 29_Siedlce
 30. Harmonogram grupa 30 Ostrów Mazowiecki
 31. Harmonogram grupa 31 Siedlce
 32. Harmonogram grupa 32 Żuromin
 33. Harmonogram grupa 33 Żuromin
 34. Harmonogram grupa 34 Sierpc
 35. Harmonogram grupa 35 Sierpc
 36. Harmonogram grupa 36 Sierpc
 37. Harmonogram grupa 37 Ostrów Maz.
 38. Harmonogram grupa 38 Sierpc
 39. Harmonogram grupa 39 Żuromin

 

No Comments

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *