Projekt „Młodzi aktywni na Śląsku” - Perfect English
Szkoła Językowa w Nowym Sączu Perfect English Angielski dla dzieci, kursy językowe, szkolenia dla firm, nauka angielskiego

Projekt „Młodzi aktywni na Śląsku”

Projekt „Młodzi aktywni na Śląsku” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój z Działania 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałania 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Informacje ogólne:

Projekt „Młodzi aktywni na Śląsku” realizowany w ramach Osi Priorytetowej I: Osoby młode na rynku pracy Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) 2014-2020,  Działania 1.2. Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałania 1.2.1. Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Okres realizacji projektu: 01.01.2018 r. do 31.10.2019 r.

Obszar realizacji projektu:

Województwo Śląskie – teren Metropolii Górnośląskiej w skład której wchodzą miasta Będzin, Bieruń, Bytom, Chorzów, Czeladź, Dąbrowa Górnicza, Gliwice, Jaworzno, Katowice, Knurów, Łaziska Górne, Mikołów, Mysłowice, Piekary Śl., Radzionków, Wojkowice, Ruda Śląska, Siemianowice Śląskie, Sosnowiec, Świętochłowice, Tarnowskie Góry, Tychy, Zabrze.

Cel projektu:

Celem głównym projektu jest zwiększenie szans na zatrudnienie 120 os. (70k/50m) w wieku 18-29 lat bez pracy, biernych zawodowo, w tym niepełnosprawnych, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu, niezarejestrowanych w Urzędach Pracy (tzw. młodzież NEET* zgodnie z def. POWER 2014-2020), z wyłączeniem grupy docelowej określonej dla trybu konkursowego w Poddziałaniu 1.3.1 oraz zamieszkujących na obszarze woj. śląskiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, na terenie Metropolii Górnośląskiej.

*NEET (czyt. nit) to skrót utworzony od angielskiego określenia „Not in Employment, Education or Training”, oznaczający młodą osobę, która nie uczy się, nie pracuje ani nie przygotowuje do zawodu.

Grupa docelowa

Uczestnikami Projektu mogą zostać osoby, które łącznie spełniają następujące warunki:

 • zamieszkują obszar województwa śląskiego, na terenie Metropolii Górnośląskiej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego;
 • są w wieku 18-29 lat;
 • są osobami biernymi zawodowo (tj. nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu, nie są zarejestrowane w UP);
 • nie przynależą do grupy docelowej określonej dla Poddziałania 1.3.1;
 • posiadają niskie kwalifikacje.

Do udziału w Projekcie zapraszamy w szczególności:

 • kobiety,
 • osoby zamieszkujące na obszarze objętym Lokalnym Programem Rewitalizacji,
 • osoby sprawujące opiekę nad osobą zależną.

Każdy z uczestników otrzyma indywidualnie dopasowane, kompleksowe, BEZPŁATNE wsparcie o charakterze edukacyjno-zawodowym w postaci:

 1. Pomocy w aktywnym poszukiwaniu pracy poprzez doradztwo zawodowe i pośrednictwo pracy.
 2. Podniesienia kwalifikacji zawodowych oraz ich lepszego dopasowania do potrzeb rynku pracy poprzez szkolenia:
 • Szkolenie – Rachunkowość,
 • Szkolenie – Kelner/Barman/Barista,
 • Szkolenie – Fryzjer/ka,
 • Szkolenie – Kosmetyczka,
 • Szkolenie – Kelner/Barman,
 • Szkolenie – Sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej i fakturowaniem,
 • Szkolenie – Przedstawiciel handlowy,
 • Szkolenie – Język angielski branżowy.
 1. Zdobycia doświadczenia zawodowego w trakcie trzymiesięcznego stażu.

Dobór miejsca wykonywania stażu dokonywany będzie w zależności od preferencji zawodowych. Każdy staż będzie prowadzony na podstawie indywidualnego programu. Wymiar czasu pracy będzie zgodny z Kodeksem Pracy.

Uczestnikom/Uczestniczkom stażu wypłacane będzie stypendium stażowe.

Wszystkie formy wsparcia będą świadczone w warunkach dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz realizowane zgodnie z zasadami zachowania równości szans kobiet i mężczyzn i niedyskryminacji.

W ramach projektu Uczestnicy/Uczestniczki mają zapewnione:

 • wykwalifikowaną kadrę,
 • materiały szkoleniowe,
 • egzamin zewnętrzne po szkoleniach zawodowych,
 • stypendium za udział w szkoleniach i stażu,
 • poczęstunek podczas szkoleń z języka obcego ,
 • egzamin z języka angielskiego TGLS lub równoważny,
 • wymagane dla stażu badania lekarskie,
 • ubezpieczenie NNW w trakcie staży.

Całkowita wartość projektu: 2 001 305,62 zł

Dofinansowanie z UE: 1 901 105,62 zł

REKRUTACJA ZOSTAŁA ZAKOŃCZONA !!

Jeżeli spełniasz wymogi grupy docelowej – zapraszamy do bezpłatnego udziału w projekcie !

Aby zgłosić się do Projektu należy zapoznać się z Regulaminem Projektu, a następnie wypełnić formularz zgłoszeniowy. Złożenie formularza zgłoszeniowego nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem do Projektu.

Kandydaci/-tki na Uczestników/-czki Projektu powinni złożyć dokumenty rekrutacyjne w Biurze Projektu lub bezpośrednio u mobilnych rekruterów.

O kolejności na liście rankingowej decyduje: suma uzyskanych punktów oraz kolejność zgłoszeń – w przypadku osób o identycznej sumie punktów. W razie, gdy w wyniku rekrutacji liczba złożonych aplikacji przekroczy liczbę miejsc w projekcie, zostanie utworzona lista rezerwowa, z której kandydaci będą przyjmowani zgodnie z kolejnością zgłoszeń, w razie zwolnienia miejsca w projekcie.

Każdy Kandydat/-ka otrzyma informację zwrotną o zakwalifikowaniu do udziału w Projekcie.

Dokumenty do pobrania

 1. Regulamin rekrutacji i uczestnictwa
 2. Formularz zgłoszeniowy
 3. Regulamin wypłaty stypendium szkoleniowego i stażowego
 4. Załącznik nr 1 do Regulaminu wypłaty stypendium szkoleniowego i stażowego
 5. Załącznik nr 2 do Regulaminu wypłaty stypendium szkoleniowego i stażowego
 6. Regulamin zwrotu kosztów dojazdów
 7. Załączniki do Regulaminu zwrotu kosztów dojazdów
 8. Wzór umowy stażowej
 9. Załączniki do umowy stażowej – dla stażysty
 10. Załączniki do umowy stażowej – dla pracodawcy

Szczegółowe informacje można uzyskać od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00:

– pod nr tel. 572 407 215

– w Biurze Projektu

40-087 Katowice, ul. Sokolska 80

Harmonogramy form wsparcia:

 1. Miesięczny harmonogram IPD – marzec 2018 r.
 2. Miesięczny harmonogram IPD – kwiecień 2018 r.
 3. Harmonogram szkolenia – Barman gr 1 – kwiecień 2018 r
 4. Harmonogram szkolenia – Barman gr 2 – kwiecień 2018 r
 5. Harmonogram szkolenia – Kosmetyczka gr 1 – kwiecień 2018 r
 6. Harmonogram szkolenia – Kosmetyczka gr 2 – kwiecień 2018 r
 7. Miesięczny harmonogram IPD – maj 2018 r.
 8. Miesięczny harmonogram monitoring IPD – maj 2018 r.
 9. Harmonogram szkolenia – Barman gr 1 – maj 2018 r
 10. Harmonogram szkolenia – Barman gr 2 – maj 2018 r
 11. Harmonogram szkolenia – Kosmetyczka gr 1 – maj 2018 r
 12. Harmonogram szkolenia – Kosmetyczka gr 2 – maj 2018 r
 13. Harmonogram szkolenia – Kosmetyczka_gr 1- czerwiec 2018 r
 14. Harmonogram szkolenia – Kosmetyczka_gr 2- czerwiec 2018 r
 15. Harmonogram szkolenia – Rachunkowość_gr 1- czerwiec-lipiec 2018 r
 16. Harmonogram szkolenia – Fryzjer_gr 1- czerwiec -lipiec 2018 r
 17. Miesięczny harmonogram – monitoring IPD – czerwiec 2018 r.
 18. gr 1_Harmonogram angielski_Kosmetyczka_kwiecien-czerwiec 2018 r
 19. gr 2_Harmonogram_angielski_Kosmetyczka_kwiecien-czerwiec 2018 r
 20. gr 3_Harmonogram angielski_Barman_kwiecien-czerwiec 2018 r
 21. gr 4_Harmonogram angielski_Barman_kwiecien-czerwiec 2018 r
 22. gr 5_Harmonogram_angielski_Rachunkowosc_maj-czerwiec 2018 r
 23. gr 6_Harmonogram_angielski_Rachunkowosc_maj-czerwiec 2018 r
 24. gr 8_Harmonogram_angielski_Przedstawiciel_czerwiec-lipiec 2018 r
 25. gr 9_Harmonogram_angielski_Fryzjer_czerwiec-lipiec 2018 r
 26. gr 10_Harmonogram_angielski_Fryzjer_czerwiec-lipiec 2018 r
 27. Miesięczny harmonogram – Doradztwo zawodowe – czerwiec 2018
 28. Miesięczny harmonogram – monitoring IPD – lipiec 2018 r.
 29. Harmonogram szkolenia Przedstawiciel handlowy – lipiec 2018
 30. gr 7_Harmonogram_angielski_Przedstawiciel handlowy lipiec-sierpień 2018
 31. Harmonogram  Pośrednictwo pracy – lipiec 2018.
 32. Harmonogram – Pośrednictwo pracy – sierpień 2018
 33. Miesięczny harmonogram IPD – sierpień 2018
 34. Harmonogram szkolenia – Fryzjer_gr 2- sierpień -październik 2018 r
 35. gr 11_Harmonogram_angielski_Fryzjer 2_sierpień-wrzesień 2018 r
 36. gr 12_Harmonogram_angielski_Fryzjer 2_sierpień-wrzesień 2018 r
 37.  Miesięczny harmonogram IPD 2 – sierpień-wrzesień 2018
 38. Harmonogram – Pośrednictwo pracy – wrzesień 2018
 39. Harmonogram szkolenia Rachunkowość gr 2 – wrzesień-październik 2018 r
 40. gr 13_Harmonogram_angielski_Rachunkowość_wrzesień-październik 2018 r.
 41. gr 14_Harmonogram_angielski_Rachunkowość_wrzesień-październik 2018 r.
 42. Miesięczny harmonogram IPD – wrzesień 2018
 43. gr 15_Harmonogram_angielski_Kelner/Barman/Barista_październik-listopad 2018 r.
 44. gr 16_Harmonogram_angielski_Kelner/Barman/Barista_październik-listopad 2018 r.
 45. Miesięczny harmonogram IPD – październik 2018
 46. Miesięczny harmonogram -Pośrednictwo pracy – październik 2018 r.
 47. Miesięczny harmonogram -Pośrednictwo pracy – listopad 2018 r.
 48. Harmonogram_szkolenia_Kelner/Barman/Barista listopad 2018 r.
 49. Miesięczny harmonogram – monitoring IPD – listopad 2018 r.
 50. Miesięczny harmonogram IPD – listopad-grudzień 2018 r.
 51. gr 17_Harmonogram_angielski_Przedstawiciel handlowy_grudzień-styczeń 2018 r.
 52. Miesięczny harmonogram – Pośrednictwo pracy – grudzień 2018 r.
 53. gr 18_Harmonogram_angielski_Przedstawiciel handlowy_grudzień 2018-styczeń 2019 r.
 54. Harmonogram szkolenia Przedstawiciel handlowy gr 2 – styczeń 2019
 55. Miesięczny harmonogram IPD – luty 2019 r.
 56. gr 19_Harmonogram_angielski_Kelner/Barman/Barista luty-marzec 2019 r.
 57. gr 20_Harmonogram_angielski_Kelner/Barman/Barista luty-marzec 2019 r.
 58. Miesięczny harmonogram aktualizacji IPD – luty 2019 r.
 59. Miesięczny harmonogram – Pośrednictwo pracy – marzec 2019 r.
 60. Miesięczny harmonogram aktualizacji IPD – marzec 2019 r.
 61. Harmonogram szkolenia Kelner/Barman/Barista – kwiecień 2019 r.
 62. Miesięczny harmonogram IPD – kwiecień2019 r
 63. Miesięczny harmonogram aktualizacji IPD – kwiecień 2019 r.
 64. Miesięczny harmonogram aktualizacji IPD – maj 2019 r
 65. Miesięczny harmonogram – Pośrednictwo pracy – maj 2019 r.
 66. Miesięczny harmonogram – Pośrednictwo pracy – czerwiec 2019 r.
 67. Miesięczny harmonogram IPD – czerwiec 2019 r
 68. Miesięczny harmonogram IPD – lipiec 2019 r
 69. Harmonogram szkolenia Sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej i fakturowaniem gr 1 – lipiec 2019
 70. Harmonogram szkolenia Sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej i fakturowaniem gr 2 – lipiec-sierpień 2019
 71. gr 21_Harmonogram_angielski_Sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej i fakturowaniem lipiec-sierpień 2019 r.
 72. gr 22_Harmonogram_angielski_Sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej i fakturowaniem lipiec-sierpień 2019 r.
 73. Miesięczny harmonogram aktualizacji IPD – lipiec-sierpień 2019 r.
 74. Miesięczny harmonogram – Pośrednictwo pracy – sierpień-wrzesień 2019 r
 75. Harmonogram szkolenia -Asertywność – październik-listopad 2019
 76. Harmonogram szkolenia -Radzenie sobie ze stresem – październik-listopad 2019

Zapytanie ofertowe:

 1. Zapytanie ofertowe
 2. Załącznik nr 1 – Formularz oferty
 3. Załącznik nr 2 – Oświadczenie o spełnieniu wymagań
 4. Załącznik nr 3 – Oświadczenie o spełnieniu aspektów społecznych
 5. Załącznik nr 4 – Doświadczenie Wykonawcy
 6. Załącznik nr 5 – Potencjał Wykonawcy_kadra
 7. Załącznik nr 6 – Potencjał Wykonawcy_sale
 8. Informacja o wyborze Wykonawcy

No Comments

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *