Projekt “Perfekcyjna inwestycja w kwalifikacje językowe i komputerowe” - Perfect English
Szkoła Językowa w Nowym Sączu Perfect English Angielski dla dzieci, kursy językowe, szkolenia dla firm, nauka angielskiego

Projekt “Perfekcyjna inwestycja w kwalifikacje językowe i komputerowe”

Logotypy Województwo Warmińsko mazurskie i UE (EFS)
Koronawirus

UWAGA!

Ze względu na sytuację związaną z pandemią wirusa COVID-19 (koronawirus) terminy i forma prowadzenia niektórych zajęć uległy zmianom. Szczegóły dotyczące każdej z grup znajdziecie Państwo w umieszczonych poniżej harmonogramach.

Będziemy Państwa informować na bieżąco w miarę postępu sytuacji.

Informacje o projekcie:

Projekt „Perfekcyjna inwestycja w kwalifikacje językowe i komputerowe.” współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

Projekt realizowany jest przez Biuro Inwestycyjne Progres Anna Bielska w partnerstwie z Perfect English Małgorzata Stone.

Wartość Projektu: 2 086 871,04 zł
Wkład z Funduszy Europejskich: 1 773 840,38 zł

Okres realizacji projektu: 01.08.2019 r.  – 30.06.2022 r.

Cel Projektu:

Celem Projektu jest nabycie kwalifikacji językowych lub cyfrowych przez min. 90% wśród 660 osób (380K/280M) dorosłych z grup defaworyzowanych w wieku 18 lat i więcej o niskich kwalifikacjach i/lub w wieku powyżej 50 roku życia, które z własnej inicjatywy zainteresowane są podnoszeniem poziomu kompetencji i kwalifikacji językowych i ICT, uczących się, pracujących lub zamieszkujących w rozumieniu przepisów KC na obszarze województwa warmińsko-mazurskiego poprzez realizacje szkoleń z języka angielskiego lub niemieckiego zgodnie z ESOKJ oraz szkoleń ICT zgodnych z ramą DIGCOMP, zakończonych egzaminem zewnętrznym na wybranym poziomie biegłości w okresie od 01.08.2019 r. do 30.06.2022 r.

Planowane efekty:

W wyniku udziału w Projekcie co najmniej 90% osób objętych wsparciem uzyska certyfikat potwierdzający nabycie kwalifikacji cyfrowych oraz co najmniej 90% osób objętych wsparciem osiągnie poziom biegłości językowej, zgodny z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego (tj. na poziomie A, B lub C).

Oferta Projektu:

W ramach projektu przeprowadzone zostaną:

  1. 120-godzinne szkolenie komputerowe w zakresie ICT zgodne z ramą DIGCOMP (5 modułów: Informacja, Komunikacja, Tworzenie Treści, Bezpieczeństwo oraz Rozwiązywanie problemów) na pełnym poziomie A lub B (w zależności od wyniku diagnozy początkowej Uczestników/czek Projektu oraz preferencji Uczestników/czek), zakończone egzaminem zewnętrznym ECCC. Przyjętych zostanie 300 osób (180K/120M).
  2. 120-godzinne szkolenie z języka angielskiego lub języka niemieckiego zgodne z ESOKJ składające się z 2 modułów po 60h na poziomie A1 i/lub A2, B1 i/lub B2, C1 i/lub C2 (w zależności od wyniku diagnozy początkowej Uczestników/czek Projektu oraz preferencji Uczestników/czek) zakończone dwoma egzaminami zewnętrznymi TGLS (po 60h i 120h).

Przyjętych zostanie 360 osób (200K/160M), w tym 180 osób (100K/80M) na szkolenie z języka angielskiego i 180 osób (100K/80M) na szkolenie z języka niemieckiego.

Uczestnicy będą mieli zapewnioną elastyczność w zakresie terminów zajęć, bezpłatne materiały szkoleniowe oraz wykwalifikowaną kadrę wykładowców. 

Kto może wziąć udział w Projekcie?

Grupę docelową w Projekcie stanowi 660 osób (380 Kobiet/280 Mężczyzn) w wieku 18 lat i więcej z grup defaworyzowanych, które z własnej inicjatywy są zainteresowane podnoszeniem kompetencji i kwalifikacji językowych i ICT, z czego: co najmniej 396 osób (228K/168M) będzie posiadało niskie kwalifikacje (wykształcenie co najwyżej średnie na poziomie do ISCED 3 włącznie), co najwyżej 132 osoby (76K/56M) będą w wieku 18-24 lat, co najmniej 528 osób (304K/224M)  będzie w wieku 25 lat i więcej, co najmniej 264 osoby (152K/112M) będą w wieku powyżej 50 roku życia (40% GD)  oraz co najmniej 66 osób (38K/28M) to osoby niepełnosprawne. Wsparciem nie zostaną objęte osoby prowadzące działalność gospodarczą!

MOŻESZ WZIĄĆ UDZIAŁ W PROJEKCIE JEŻELI SPEŁNIASZ PONIŻSZE WARUNKI:

  1. jesteś osobą w wieku 18 lat i więcej,
  2. jesteś osobą o niskich kwalifikacjach (posiadasz wykształcenie średnie, zawodowe, gimnazjalne lub podstawowe) i/lub w wieku 50+,
  3. uczysz się, pracujesz bądź zamieszkujesz na terytorium województwa warmińsko-mazurskiego,
  4. z własnej inicjatywy jesteś zainteresowany/a nabyciem, uzupełnieniem lub podwyższeniem umiejętności oraz kompetencji/kwalifikacji cyfrowych bądź  językowych,
  5. nie prowadzisz działalności gospodarczej.

Jak zgłosić się do projektu?

Aby zgłosić się do Projektu należy zapoznać się z Regulaminem Projektu, a następnie wypełnić Formularz Zgłoszeniowy.

[su_box title=”Dokumenty do pobrania:” alt=”Dokumenty do pobrania” style=”default” box_color=”#333333″ title_color=”#FFFFFF” radius=”3″ class=””]

[/su_box]

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie zobowiązane są dostarczyć Formularz Zgłoszeniowy wraz z niezbędnymi oświadczeniami lub odpowiednią wymaganą dokumentacją zewnętrzną. Dokumenty można dostarczyć osobiście do biura projektu, wysłać pocztą (listownie) bądź też złożyć za pomocą środków elektronicznych (strony www) lub podczas spotkań rekrutacyjnych, które będą odbywać się na obszarze województwa warmińsko-mazurskiego.

Adres biura projektu:

BIURO PROJEKTU „Perfekcyjna inwestycja w kwalifikacje językowe i komputerowe.”, ul. Hanowskiego 9/57, 10-687 Olsztyn .

Do dalszego procesu rekrutacyjnego brane będą tylko kompletne zgłoszenia, opatrzone własnoręcznym podpisem oraz datą wypełnienia. Wysłanie zgłoszenia nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem Kandydata/tki do udziału w projekcie.

W czasie rekrutacji, co dwa tygodnie przeprowadzana będzie ocena zebranych zgłoszeń pod kątem spełnienia kryterium dostępu oraz zostaną przyznane dodatkowe punkty. Osoby spełniające kryteria wypełnią diagnozę poziomującą ich umiejętności z danego języka bądź wiedzę z zakresu ICT, co pozwoli na dopasowanie poziomu zajęć do indywidualnych potrzeb uczestników. Końcowym etapem rekrutacji będzie poinformowanie uczestników o zakwalifikowaniu do konkretnej grupy szkoleniowej i przedstawienie harmonogramu zajęć.

Dodatkowy punkty w procesie rekrutacji otrzymają:

  1. osoby niepełnosprawne – 2 punkty
  2. osoby z wykształceniem do ISCED 3 (wykształcenie średnie, zawodowe, gimnazjalne lub podstawowe) oraz jednocześnie w wieku powyżej 50 roku życia  – 2 punkty
  3. osoby opiekujące się dzieckiem do lat 7 lub osobą zależną – 1 punkt

W przypadku równej liczby punktów o przyjęciu do projektu decydować będzie kolejność zgłoszeń. Osoby niezakwalifikowane do projektu zostaną wpisane na listę rezerwową, do wpływu kolejnych zgłoszeń na koniec każdego okresu. Lista rezerwowa będzie aktualizowana do czasu zakończenia rekrutacji, następnie zostanie sporządzona ostateczna lista uczestników Projektu.

Proces rekrutacji prowadzony będzie z uwzględnieniem zasady równości szans i niedyskryminacji, równości szans kobiet i mężczyzn w dostępie do wsparcia bez względu na płeć, stan zdrowia, pochodzenie etniczne lub narodowe, wyznanie, światopogląd, orientację seksualną, rasę, czy też wykształcenie.

[su_spoiler title=”Plakat promocyjny” open=”no” style=”default” icon=”plus” anchor=”” class=””]

Plakat w wersji do wydruku – CMYK

[/su_spoiler]

[su_spoiler title=”Ulotka informacyjna” open=”no” style=”default” icon=”plus” anchor=”” class=””]

[su_document url=”https://www.perfectenglish.pl/wp-content/uploads/2019/09/ulotka-B5.pdf” width=”600″ height=”600″ responsive=”yes” class=””]

[/su_spoiler]

[su_spoiler title=”Film promocyjny” open=”no” style=”default” icon=”plus” anchor=”” class=””]

[/su_spoiler]

Kontakt:

Telefony do mobilnych rekruterów: 662 413 464 lub 697 700 996 lub 698 750 779

Biuro Projektu: ul. Hanowskiego 9/57, 10-687 Olsztyn.


Harmonogramy:

No Comments