Projekt „Pomorska Akademia Językowa” - Perfect English
Szkoła Językowa w Nowym Sączu Perfect English Angielski dla dzieci, kursy językowe, szkolenia dla firm, nauka angielskiego

Projekt „Pomorska Akademia Językowa”

Projekt „Pomorska Akademia Językowa- certyfikowane szkolenia językowe dla mieszkańców województwa pomorskiego w wieku aktywności zawodowej, zatrudnionych w sektorze MŚP lub w podmiotach ekonomii społecznej”

Zapraszamy na bezpłatny kurs języka angielskiego lub niemieckiego na poziomie A lub B.

 Informacje o projekcie

Projekt „Pomorska Akademia Językowa- certyfikowane szkolenia językowe dla mieszkańców województwa pomorskiego w wieku aktywności zawodowej, zatrudnionych w sektorze MŚP lub w podmiotach ekonomi społecznej” współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Wartość projektu: 1 872 167,33 zł

Dofinansowanie projektu z UE:  1 591 342,23 zł

Projektodawcą jest firma Perfect English Małgorzata Stone

Projekt realizowany jest od 01.06.2017 roku do 31.12.2019 roku.

Celem głównym jest zwiększenie kompetencji językowych u 85%  uczestników projektu – mieszkańców woj. Pomorskiego, będących w wieku 25-67, zatrudnionych w sektorze MŚP lub podmiotach ekonomii społecznej .  W ramach projektu zostaną przeprowadzone kursy językowe na pełnym poziomie kompetencji A lub B wg skali ESOKJ: języka angielskiego dla 708 osób i języka niemieckiego dla 264 osób.

W ramach projektu przeprowadzone zostaną kompleksowe szkolenia dla 59 grup z języka angielskiego oraz  dla 22 grup z języka niemieckiego w postaci 60 godzin szkoleń na poziomie A1/B1 zakończonych egzaminem wewnętrznym oraz 60 godzin szkoleń na poziomie A2/B2 kończących się egzaminem zewnętrznym TGLS.

Uczestnicy będą mieli zapewnione bezpłatne materiały szkoleniowe (podręcznik wraz z ćwiczeniami) oraz wykwalifikowaną kadrę wykładowców.

Kto może wziąć udział?

Grupę docelową projektu stanowią 972 osoby powyżej 25 roku życia zatrudnione w pomorskich MŚP lub podmiotach ekonomii społecznej.

80% grupy docelowej stanowią osoby powyżej 50 roku  życia o niskich kwalifikacjach – maksymalnie średnie wykształcenie.

KRYTERIA UCZESTNICTWA:

Projekt skierowany jest wyłącznie do osób, które na dzień przystąpienia do Projektu spełniają następujące kryteria:

  • pracują w mikro, małym lub średnim przedsiębiorstwie lub podmiocie ekonomii społecznej na terenie województwa pomorskiego
  • ukończyły 25 rok życia – brak kryteriów dotyczących wykształcenia
  • ukończyły 50 rok życia i posiadają niskie kwalifikacje tj. posiadają wykształcenie na poziomie do ISCED 3 włącznie, co oznacza, że edukacja zakończyła się najpóźniej na poziomie szkoły średniej (liceum ogólnokształcące, liceum profilowane, technikum) lub szkoły zawodowej. Do grupy nie zaliczają się osoby, które ukończyły szkołę lub studium policealne.

W szczególności zapraszamy osoby:

– powyżej 50 roku życia

– niepełnosprawne

– zamieszkujące tereny wiejskie

 

Jak się zgłosić?

Aby zgłosić się do Projektu należy zapoznać się z Regulaminem projektu, a następnie wypełnić formularz rekrutacyjny

Regulamin uczestnictwa w projekcie_POMORSKA AKADEMIA JĘZYKOWA

Formularz_rekrutacyjny_Pomorska Akademia Językowa

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie zobowiązane są dostarczyć formularz zgłoszeniowy
wraz z niezbędnymi oświadczeniami oraz wypełnioną ankietą motywacji udziału w projekcie. Dokumenty można dostarczyć do biura projektu, wysłać pocztą lub za pomocą Internetu na adres:

agolab@perfectenglish.pl

Do dalszego procesu rekrutacyjnego brane będą tylko kompletne zgłoszenia, opatrzone własnoręcznym podpisem oraz datą wypełnienia. Wysłanie zgłoszenia nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem kandydata do udziału w projekcie.

W czasie rekrutacji dokonana zostanie wstępna weryfikacja zgłoszeń (pod kątem poprawności i kompletności złożonych dokumentów – w przypadku braków kandydaci będą mieli możliwość uzupełnienia dokumentów). Osoby spełniające kryteria zostaną zaproszone na indywidualne spotkana, na których wypełnią diagnozę poziomującą ich umiejętności z danego języka, co pozwoli na dopasowanie poziomu zajęć do indywidualnych potrzeb uczestników. Końcowym etapem rekrutacji będzie poinformowanie uczestników o zakwalifikowaniu do konkretnej grupy szkoleniowej i przedstawienie harmonogramu zajęć.

Dodatkowy punkty w procesie rekrutacji przysługiwać będą za:

– status osoby niepełnosprawnej – od 1 do 3 pkt

– zamieszkanie na obszarze wiejskim – 3 pkt

W przypadku zbyt dużej liczby zgłoszeń na dany termin decyduje pozycja na liście rankingowej.
Kandydatów oceniać będzie Kierownik Projektu oraz specjalista do spraw organizacyjnych.

Zostanie sporządzona ostateczna lista uczestników Projektu oraz stworzona lista rezerwowa, uruchomiona w przypadku rezygnacji osoby wcześniej zakwalifikowanej.

Rekrutacja w projekcie prowadzona będzie z zachowaniem równości szans.

Harmonogramy zajęć:

1 HARMONOGRAM SŁUPSK

2 HARMONOGRAM LĘBORK

3 HARMONOGRAM LĘBORK

4 HARMONOGRAM KWIDZYN

5 HARMONOGRAM KOŚCIERZYNA

6 HARMONOGRAM BYTÓW

7 grupa Harmonogram Lębork

8 HARMONOGRAM SŁUPSK

9 HARMONOGRAM SŁUPSK

10 HARMONOGRAM BYTÓW

11 HARMONOGRAM SŁUPSK

12 HARMONOGRAM KOŚCIERZYNA

13 HARMONOGRAM REDA

14 HARMONOGRAM KOŚCIERZYNA

15 HARMONOGRAM KWIDZYN

16 HARMONOGRAM BYTÓW

17 HARMONOGRAM KOŚCIERZYNA

18 HARMONOGRAM BYTÓW

19 HARMONOGRAM Gdańsk

20 HARMONOGRAM Słupsk

21 HARMONOGRAM Gdańsk

22 HARMONOGRAM Gdańsk

23 HARMONOGRAM KOŚCIERZYNA

24 HARMONOGRAM KOŚCIERZYNA

25 HARMONOGRAM BYTÓW

26 HARMONOGRAM DOBROGOSZCZ

27 Harmonogram Bielkówko

28 HARMONOGRAM Bielkówko

29 HARMONOGRAM Bielkówko

30 HARMONOGRAM Sopot

31 HARMONOGRAM Sopot

32 HARMONOGRAM Sopot

33 HARMONOGRAM Sopot

35 HARMONOGRAM Sopot

35 HARMONOGRAM Sopot

36 HARMONOGRAM Sopot

37 HARMONOGRAM Sopot

38 HARMONOGRAM Sopot

39 HARMONOGRAM Sopot

40 HARMONOGRAM Sopot

41 HARMONOGRAM Sopot

42 HARMONOGRAM Sopot

43 HARMONOGRAM Sopot

44 HARMONOGRAM Sopot

45 HARMONOGRAM Sztum

46 HARMONOGRAM Sztum

47 HARMONOGRAM Reda

48 HARMONOGRAM Kościerzyna

49 HAR MONOGRAM Wejherowo

50 HARMONOGRAM Wejherowo

51 HARMONOGRAM Słupsk

52 HARMONOGRAM Słupsk

53 HARMONOGRAM Słupsk

54 HARMONOGRAM Słupsk

55 HARMONOGRAM REDA

56 HARMONOGRAM REDA

57 HARMONOGRAM Krynica Morska

58 Harmonogram Sopot

59 HARMONOGRAM Gdansk

60 HARMONOGRAM Słupsk

61 HARMONOGRAM Słupsk

62 HARMONOGRAM Kościerzyna

63 HARMONOGRAM Kościerzyna

64 HARMONOGRAM Gdańsk

65 Harmonogram Sopot

66 HARMONOGRAM Słupsk

67 HARMONOGRAM Gdynia

68 HARMONOGRAM Gdynia

69 HARMONOGRAM Człuchów

70 HARMONOGRAM Słupsk

71 HARMONOGRAM Gdańsk

72 HARMONOGRAM Sycewice

73 HARMONOGRAM Gdańsk

74 HARMONOGRAM Słupsk

75 HARMONOGRAM Słupsk

76 HARMONOGRAM Chojnice

77_HARMONOGRAM_Gdańsk

78 HARMONOGRAM Słupsk

79 HARMONOGRAM Chojnice

80 HARMONOGRAM Chojnice

81 HARMONOGRAM Słupsk

Kontakt do Projektodawcy:

Perfect English,  33-300 Nowy Sącz,  ul. Matejki 17

agolab@perfectenglish.pl

tel: 662 413 464

Biuro projektu:

Prywatne Centrum Edukacyjne Marmołowski

ul. Zaułek Drozdowy 2, 77 – 100 Bytów

pce@marmolowski.pl

tel: 577 663 222

Informujemy o rozstrzygnięciu zamówienia na zapewnienie podręczników do nauki języka angielskiego i języka niemieckiego na potrzeby kursów językowych na poziomie A1/B1 oraz A2/B2, realizowanych w ramach projektu pt. „Pomorska Akademia Językowa – certyfikowane szkolenia językowe dla mieszkańców województwa pomorskiego w wieku aktywności zawodowej, zatrudnionych w sektorze MŚP lub w podmiotach ekonomii społecznej” nr RPPM.05.05.00-22-0009/16, realizowanego przez Perfect English Małgorzata Stone na terenie województwa pomorskiego.
Wybrana została najkorzystniejsza oferta cenowa złożona przez firmę MENTOR Tomasz Kulig 33-300 Nowy Sącz ul. Aleje Wolności 40.

One Comment

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *