Projekt “Śląski program podnoszenia kompetencji językowych i komputerowych” - Perfect English
Szkoła Językowa w Nowym Sączu Perfect English Angielski dla dzieci, kursy językowe, szkolenia dla firm, nauka angielskiego

Projekt “Śląski program podnoszenia kompetencji językowych i komputerowych”

Budżet na szkolenia językowe został wyczerpany!

Drodzy Państwo,

Informujemy, że projekt został zakończony a wszystkie uruchomione grupy zakończyły swoje zajęcia. Serdecznie dziękujemy za udział w kursach!

Szanowni Państwo,

Mamy przyjemność poinformować, że Wojewódzki Urząd Pracy z siedzibą w Katowicach przychylił się pozytywnie do naszego wniosku o tymczasowe przeniesienie wszystkich trwających kursów językowych na platformę online. Dzięki temu nie musimy przerywać nauki i niepotrzebnie wydłużać szkolenia w czasie. Zajęcia online będą prowadzone aż do zakończenia stanu epidemii wirusa COVID-19 w Polsce. W najbliższym czasie będziemy się z Państwem komunikować w tym temacie.

Jednocześnie informujemy, że ze względu na sytuację związaną z pandemią wirusa COVID-19 (koronawirus) wszystkie fizycznie odbywające się zajęcia z zakresu ICT organizowane w ramach projektu zostają wstrzymane na okres dwóch tygodni. Szczegóły dla każdej z grup dostępne są w harmonogramach zamieszczonych na dole strony.

Będziemy Państwa informować na bieżąco w miarę postępu sytuacji.

W razie dodatkowych pytań lub problemów zapraszamy do kontaktu:

Masz problem? Pomożemy!

[/su_spoiler]
[/su_accordion]

Pomoc techniczna:

[su_spoiler title=”Formularz pomocy” open=”no” style=”default” icon=”plus” anchor=”” class=””]


  [/su_spoiler]

  [su_spoiler title=”Podziękowania od słuchaczy” open=”no” style=”default” icon=”plus” anchor=”” class=””]

  [/su_spoiler]

  Informacje ogólne:

  Projekt Śląski program podnoszenia kompetencji językowych i komputerowych jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego dla osi priorytetowej XI Wzmocnienie potencjału edukacyjnego dla działania 11.4 Podnoszenie kwalifikacji zawodowych osób dorosłych dla poddziałania 11.4.3 Kształcenie ustawiczne. Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

  Okres realizacji projektu: 01.09.2019 r. do 30.04.2023 r.

  Obszar realizacji projektu:

  Województwo śląskie:

  • 25 % uczestników z subregionu północnego
  • 15 % uczestników z subregionu południowego
  • 20 % uczestników z subregionu centralnego
  • 20 % uczestników z subregionu zachodniego

  Cel projektu:

  Celem projektu jest nabycie kwalifikacji / kompetencji kluczowych u 2800 os. pracujących w wieku 25 lat i więcej, zamieszkałych w woj. śląskim, poprzez udział w indywidualnie dobranych egzaminach certyfikujących lub certyfikowanych szkol. z j. obcego lub TIK potwierdzone certyfikatem zewnętrznym.

  Grupa docelowa

  Uczestnikami Projektu mogą zostać osoby, które łącznie spełniają warunki:

  • zamieszkują obszar województwa śląskiego
  • pracujące na podst. umowy o pracę, umowy agenyjnej, umowy zlecenia lub innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z KC stosuje się przepisy dot. zlecenia / umowy o dzieło,
  • w wieku od 25 roku życia
  • uczestniczące z własnej inicjatywy w szkoleniach i kursach,

  Do udziału w Projekcie zapraszamy w szczególności:

  • kobiety
  • osoby posiadające niskie kwalifikacje (maksymalnie średnie/ponadgimnazjalne wykształcenie)
  • osoby zamieszkujące (zg, z KC) miasta średnie lub miasta średnie tracące funkcje społeczno-gospodarcze
  • osoby z niepełnosprawnością

  W ramach Projektu zapewniamy:

  Każdy z uczestników Projektu otrzyma BEZPŁATNE wsparcie o charakterze edukacyjnym w postaci:

  Kursu języka obcego (do wyboru angielski, niemiecki, francuski)

  • 60/120/180 godzin szkolenia na grupę realizowanych na zajęciach weekendowych lub w ciągu tygodnia (długość szkolenia zależy od preferencji większości uczestników grupy) – sugerowana długość szkolenia to 120 godzin lekcyjnych,
  • wykwalifikowany trener
  • Podręcznik kursowy (na każde 60 godzin szkolenia)
  • Egzamin zewnętrzny na koniec każdego modułu 60-godznnego

  lub

  Kursu komputerowego

  • 100 godzin szkolenia na grupę realizowanych na zajęciach weekendowych lub w ciągu tygodnia
  • Wykwalifikowany trener
  • Podręcznik kursowy
  • Egzamin zewnętrzny na koniec wraz z uzyskaniem certyfikatu

  lub

  Egzaminu językowego

  • Egzamin zewnętrzny przeprowadzony na właściwym poziomie zaawansowania w skali CEFR (A1, A2, B1, B2, C1 lub C2)
  • egzamin w wielu miastach woj. śląskiego w miejscach z dogodnym dojazdem dla uczestników;
  • wydanie certyfikatu.

  lub

  Egzaminu komputerowego

  • Egzamin zewnętrzny przeprowadzony na właściwym poziomie zaawansowania (A, B lub C) w ramach certyfikacji zgodnej z DCF
  • egzamin w wielu miastach woj. śląskiego w miejscach z dogodnym dojazdem dla uczestników;
  • wydanie certyfikatu.

  Wszystkie formy wsparcia będą świadczone w warunkach dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz realizowane zgodnie z zasadami zachowania równości szans kobiet i mężczyzn i niedyskryminacji.

  Całkowita wartość projektu: 5 792 604,84 zł

  Dofinansowanie z UE: 4 923 714,11 zł

  Jeżeli spełniasz wymogi grupy docelowej – zapraszamy do bezpłatnego udziału w projekcie !

  REKRUTACJA ROZPOCZĘŁA SIĘ 1 WRZEŚNIA 2019

  Telefon do mobilnych rekruterów: 662 413 464

  Aby zgłosić się do Projektu należy zapoznać się z Regulaminem Projektu, a następnie wypełnić formularz zgłoszeniowy. Złożenie formularza zgłoszeniowego nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem do Projektu.

  Kandydaci/-tki na Uczestników/-czki Projektu powinni złożyć dokumenty rekrutacyjne w Biurze Projektu lub bezpośrednio u mobilnych rekruterów.

  O kolejności na liście rankingowej decyduje: suma uzyskanych punktów oraz kolejność zgłoszeń – w przypadku osób o identycznej sumie punktów. W razie, gdy w wyniku rekrutacji liczba złożonych aplikacji przekroczy liczbę miejsc w projekcie, zostanie utworzona lista rezerwowa, z której kandydaci będą przyjmowani zgodnie z kolejnością zgłoszeń, w razie zwolnienia miejsca w projekcie.

  Każdy Kandydat/-ka otrzyma informację zwrotną o zakwalifikowaniu do udziału w Projekcie.

  Formularz zapytania:

   [su_box title=”Dokumenty do pobrania:” alt=”Dokumenty do pobrania” style=”default” box_color=”#333333″ title_color=”#FFFFFF” radius=”3″ class=””]

   [/su_box]

   Materiały promocyjne:

   [su_spoiler title=”Broszura informacyjna” open=”no” style=”default” icon=”plus” anchor=”” class=””][3d-flip-book mode=”fullscreen” urlparam=”fb3d-page” id=”6171″ title=”false”][/su_spoiler]

   [su_spoiler title=”Plakat promocyjny” open=”no” style=”default” icon=”plus” anchor=”” class=””]

   [/su_spoiler]

   [su_spoiler title=”Plakat promocyjny – kursy ICT” open=”no” style=”default” icon=”plus” anchor=”” class=””]

   Plakat ICT: 100h, Excel, Word, Power Point, inne

   [/su_spoiler]

   [su_spoiler title=”Ulotka informacyjna” open=”no” style=”default” icon=”plus” anchor=”” class=””][su_document url=”https://www.perfectenglish.pl/wp-content/uploads/2019/09/ulotka-A5-slask.pdf” width=”600″ height=”600″ responsive=”yes” class=””][/su_spoiler]

   [su_spoiler title=”Film informacyjny” open=”no” style=”default” icon=”plus” anchor=”” class=””]

   [/su_spoiler]

   Zapytania ofertowe

   [su_spoiler title=”Zapytanie ofertowe na podręczniki językowe” open=”no” style=”default” icon=”plus” anchor=”” class=””]

   [/su_spoiler]

   [su_spoiler title=”Zapytanie ofertowe na szkolenia i egzaminy TiK” open=”no” style=”default” icon=”plus” anchor=”” class=””]

   [/su_spoiler]

   [su_spoiler title=”Zapytanie ofertowe na egzaminy językowe” open=”no” style=”default” icon=”plus” anchor=”” class=””]

   [/su_spoiler]

   [su_spoiler title=”Zapytanie ofertowe nr. 2 na egzaminy językowe” open=”no” style=”default” icon=”plus” anchor=”” class=””]

   [/su_spoiler]

   [su_spoiler title=”Zapytanie ofertowe nr. 2 na szkolenia i egzaminy TIK” open=”no” style=”default” icon=”plus” anchor=”” class=””]

   [/su_spoiler]

   Lider

   Lider projektu, Szkoła Językowa Perfect English Małgorzata Stone prowadzi swoją działalność na rynku szkoleniowym od 21 lat. Swoje sukcesy zawdzięcza szerokiej i wyspecjalizowanej kadrze lektorskiej, którą stanowią wyłącznie dyplomowani i doświadczeni nauczyciele. W ramach swojej działalności Szkoła realizuje kursy komercyjne dla osób indywidualnych oraz firm, prowadzi obozy wakacyjne dla młodzieży oraz kursy stacjonarne. Ponad to realizuje własne projekty unijne, w  ramach których z bezpłatnych szkoleń językowych i komputerowych skorzystało już:

   – 1 612 osób z woj. pomorskiego;

   – 600 osób z woj. śląskiego;

   – 192 osób z woj. opolskiego;

   – 450 osób z woj. mazowieckiego;

   – 230 osób z woj. małopolskiego.

   Potwierdzeniem doświadczenia jest przyznany Szkole Znak Jakości TGLS Quality Alliance.

   Perfect English
   33-300 Nowy Sącz
   ul. Matejki 17
   e-mail: rekrutacja@perfectenglish.pl

   Partner

   Partner projektu, firma L.GRANT HR Consulting to działająca od 2002 roku agencja doradztwa personalnego, która wspiera polskie i międzynarodowe firmy usługami z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi takimi jak rekrutacja kadry specjalistycznej i menedżerskiej, diagnoza  kompetencji, szkolenia i rozwój talentów czy wspieranie procesów zmian personalnych. Osobom indywidualnym firma oferuje usługi doradztwa ds. kariery takie jak diagnoza potencjału zawodowego w oparciu o mocne strony typu osobowości, doradztwo w zakresie wyboru i rozwoju ścieżki kariery, opracowanie profesjonalnych dokumentów aplikacyjnych, etc.  Z usług firmy skorzystało już kilkaset firm oraz ponad 5000 osób z całego kraju. Firma posiada doświadczenie w realizacji projektów dofinansowanych ze środków UE, w ramach których wsparcie doradcze i szkoleniowe otrzymało ponad 1000 osób z woj. śląskiego. Firma jest Agencją Zatrudnienia wpisaną do KRAZ pod nr 1118, posiada akredytację do realizacji szkoleń dofinansowanych w ramach Bazy Usług Rozwojowych a także posiada Znak Jakości TGLS Quality Aliance.

    

   L.GRANT HR Consulting

   ul. Moniuszki 3/7

   40-005 Katowice

   tel.: 32 782 64 80

   e-mail: lgrant@lgrant.com

   http://www.lgrant.com/

   No Comments