Szkoła Językowa w Nowym Sączu Perfect English Angielski dla dzieci, kursy językowe, szkolenia dla firm, nauka angielskiego

Projekt “Śląski program podnoszenia kompetencji językowych i komputerowych”

Lipiec 12, 2019
Logo Fundusze Europejskie, RP, Województwo Śląskie, Unia Europejska

Informacje ogólne:

Projekt Śląski program podnoszenia kompetencji językowych i komputerowych jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego dla osi priorytetowej XI Wzmocnienie potencjału edukacyjnego dla działania 11.4 Podnoszenie kwalifikacji zawodowych osób dorosłych dla poddziałania 11.4.3 Kształcenie ustawiczne. Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Okres realizacji projektu: 01.09.2019 r. do 30.06.2022 r.

Obszar realizacji projektu:

Województwo śląskie:

 • 25 % uczestników z subregionu północnego
 • 15 % uczestników z subregionu południowego
 • 20 % uczestników z subregionu centralnego
 • 20 % uczestników z subregionu zachodniego

Cel projektu:

Celem projektu jest nabycie kwalifikacji / kompetencji kluczowych u 2800 os. pracujących w wieku 25 lat i więcej, zamieszkałych w woj. śląskim, poprzez udział w indywidualnie dobranych egzaminach certyfikujących lub certyfikowanych szkol. z j. obcego lub TIK potwierdzone certyfikatem zewnętrznym.

Grupa docelowa

Uczestnikami Projektu mogą zostać osoby, które łącznie spełniają warunki:

 • zamieszkują obszar województwa śląskiego
 • pracujące na podst. umowy o pracę, umowy agenyjnej, umowy zlecenia lub innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z KC stosuje się przepisy dot. zlecenia / umowy o dzieło,
 • w wieku od 25 roku życia
 • uczestniczące z własnej inicjatywy w szkoleniach i kursach,

Do udziału w Projekcie zapraszamy w szczególności:

 • kobiety
 • osoby posiadające niskie kwalifikacje (maksymalnie średnie/ponadgimnazjalne wykształcenie)
 • osoby zamieszkujące (zg, z KC) miasta średnie lub miasta średnie tracące funkcje społeczno-gospodarcze
 • osoby z niepełnosprawnością

W ramach Projektu zapewniamy:

Każdy z uczestników Projektu otrzyma BEZPŁATNE wsparcie o charakterze edukacyjnym w postaci:

Kursu języka obcego (do wyboru angielski, niemiecki, francuski)

 • 60/120/180 godzin szkolenia na grupę realizowanych na zajęciach weekendowych lub w ciągu tygodnia (długość szkolenia zależy od preferencji większości uczestników grupy) – sugerowana długość szkolenia to 120 godzin lekcyjnych,
 • wykwalifikowany trener
 • Podręcznik kursowy (na każde 60 godzin szkolenia)
 • Egzamin zewnętrzny na koniec każdego modułu 60-godznnego

lub

Kursu komputerowego

 • 100 godzin szkolenia na grupę realizowanych na zajęciach weekendowych lub w ciągu tygodnia
 • Wykwalifikowany trener
 • Podręcznik kursowy
 • Egzamin zewnętrzny na koniec wraz z uzyskaniem certyfikatu

lub

Egzaminu językowego

 • Egzamin zewnętrzny przeprowadzony na właściwym poziomie zaawansowania w skali CEFR (A1, A2, B1, B2, C1 lub C2)
 • egzamin w wielu miastach woj. śląskiego w miejscach z dogodnym dojazdem dla uczestników;
 • wydanie certyfikatu.

lub

Egzaminu komputerowego

 • Egzamin zewnętrzny przeprowadzony na właściwym poziomie zaawansowania (A, B lub C) w ramach certyfikacji zgodnej z DCF
 • egzamin w wielu miastach woj. śląskiego w miejscach z dogodnym dojazdem dla uczestników;
 • wydanie certyfikatu.

Wszystkie formy wsparcia będą świadczone w warunkach dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz realizowane zgodnie z zasadami zachowania równości szans kobiet i mężczyzn i niedyskryminacji.

Całkowita wartość projektu: 5 792 604,84 zł

Dofinansowanie z UE: 4 923 714,11 zł

Jeżeli spełniasz wymogi grupy docelowej – zapraszamy do bezpłatnego udziału w projekcie !

REKRUTACJA ROZPOCZNIE SIĘ 1 WRZEŚNIA 2019

Aby zgłosić się do Projektu należy zapoznać się z Regulaminem Projektu, a następnie wypełnić formularz zgłoszeniowy. Złożenie formularza zgłoszeniowego nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem do Projektu.

Kandydaci/-tki na Uczestników/-czki Projektu powinni złożyć dokumenty rekrutacyjne w Biurze Projektu lub bezpośrednio u mobilnych rekruterów.

O kolejności na liście rankingowej decyduje: suma uzyskanych punktów oraz kolejność zgłoszeń – w przypadku osób o identycznej sumie punktów. W razie, gdy w wyniku rekrutacji liczba złożonych aplikacji przekroczy liczbę miejsc w projekcie, zostanie utworzona lista rezerwowa, z której kandydaci będą przyjmowani zgodnie z kolejnością zgłoszeń, w razie zwolnienia miejsca w projekcie.

Każdy Kandydat/-ka otrzyma informację zwrotną o zakwalifikowaniu do udziału w Projekcie.

Formularz zapytania:

Dokumenty do pobrania:

W trakcie przygotowania

Lider

Lider projektu, firma L. Grand Polska Albert Binda działa na lokalnym rynku od 2000 roku i jest ekspertem w zakresie wspomagania procesu zatrudnienia. Firma wspiera lokalne, ogólnopolskie  i międzynarodowe firmy we wdrażaniu procedur związanych z zarządzaniem Kapitałem Ludzkim korzystając z wiedzy i doświadczenia 12 osobowego zespołu pracowników oraz niezależnych doradców zawodowych, trenerów  oraz analityków rynku. Z usług firmy skorzystało już ok. 15 000 osób, w tym pracujących i poszukujących pracy. L. Grand posiada również doświadczenie w realizacji projektów unijnych ukierunkowanych na podnoszenie kwalifikacji zawodowych. Wśród realizowanych przedsięwzięć znalazły się projekty szkoleniowe, dzięki którym wsparcie otrzymało, m.in.:

– 40 osób z woj. Opolskiego,

– 240 pracowników  Zakładu Konstrukcji Spawanych Łabędy sp. z o.o. z woj. śląskiego,

– 804 osób z woj. śląskiego.

 

L.GRANT HR Consulting

ul. Moniuszki 3/7

40-005 Katowice

tel.: 32 782 64 80

e-mail: lgrant@lgrant.com

http://www.lgrant.com/

Partner

Partner projektu, Szkoła Językowa Perfect English Małgorzata Stone prowadzi swoją działalność na rynku szkoleniowym od 21 lat. Swoje sukcesy zawdzięcza szerokiej i wyspecjalizowanej kadrze lektorskiej, którą stanowią wyłącznie dyplomowani i doświadczeni nauczyciele. W ramach swojej działalności Szkoła realizuje kursy komercyjne dla osób indywidualnych oraz firm, prowadzi obozy wakacyjne dla młodzieży oraz kursy stacjonarne. Ponad to realizuje własne projekty unijne, w  ramach których z bezpłatnych szkoleń językowych i komputerowych skorzystało już:

– 1 612 osób z woj. pomorskiego;

– 600 osób z woj. śląskiego;

– 192 osób z woj. opolskiego;

– 450 osób z woj. mazowieckiego;

– 230 osób z woj. małopolskiego.

Potwierdzeniem doświadczenia są przyznane Szkole Znaki Jakości MSUES oraz TGLS Quality Alliance.

Perfect English
33-300 Nowy Sącz
ul. Matejki 17
tel.: (18) 444 22 26
e-mail: biuro@perfectenglish.pl

Brak komentarzy

Skip to content