Szkoła Językowa w Nowym Sączu Perfect English Angielski dla dzieci, kursy językowe, szkolenia dla firm, nauka angielskiego

Projekt “Śląski program podnoszenia kompetencji językowych i komputerowych”

12 lipca, 2019

Informacja dot. szkoleń online.

Szanowni Państwo,

Mamy przyjemność poinformować, że Wojewódzki Urząd Pracy z siedzibą w Katowicach przychylił się pozytywnie do naszego wniosku o tymczasowe przeniesienie wszystkich trwających kursów językowych na platformę online. Dzięki temu nie musimy przerywać nauki i niepotrzebnie wydłużać szkolenia w czasie. Zajęcia online będą prowadzone aż do zakończenia stanu epidemii wirusa COVID-19 w Polsce. W najbliższym czasie będziemy się z Państwem komunikować w tym temacie.

Więcej

Jednocześnie informujemy, że ze względu na sytuację związaną z pandemią wirusa COVID-19 (koronawirus) wszystkie fizycznie odbywające się zajęcia z zakresu ICT organizowane w ramach projektu zostają wstrzymane na okres dwóch tygodni. Szczegóły dla każdej z grup dostępne są w harmonogramach zamieszczonych na dole strony.

Będziemy Państwa informować na bieżąco w miarę postępu sytuacji.

W razie dodatkowych pytań lub problemów zapraszamy do kontaktu:

Masz problem? Pomożemy!

Pomoc techniczna:

Formularz pomocyInformacje ogólne:

Projekt Śląski program podnoszenia kompetencji językowych i komputerowych jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego dla osi priorytetowej XI Wzmocnienie potencjału edukacyjnego dla działania 11.4 Podnoszenie kwalifikacji zawodowych osób dorosłych dla poddziałania 11.4.3 Kształcenie ustawiczne. Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Okres realizacji projektu: 01.09.2019 r. do 30.06.2022 r.

Obszar realizacji projektu:

Województwo śląskie:

 • 25 % uczestników z subregionu północnego
 • 15 % uczestników z subregionu południowego
 • 20 % uczestników z subregionu centralnego
 • 20 % uczestników z subregionu zachodniego

Cel projektu:

Celem projektu jest nabycie kwalifikacji / kompetencji kluczowych u 2800 os. pracujących w wieku 25 lat i więcej, zamieszkałych w woj. śląskim, poprzez udział w indywidualnie dobranych egzaminach certyfikujących lub certyfikowanych szkol. z j. obcego lub TIK potwierdzone certyfikatem zewnętrznym.

Grupa docelowa

Uczestnikami Projektu mogą zostać osoby, które łącznie spełniają warunki:

 • zamieszkują obszar województwa śląskiego
 • pracujące na podst. umowy o pracę, umowy agenyjnej, umowy zlecenia lub innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z KC stosuje się przepisy dot. zlecenia / umowy o dzieło,
 • w wieku od 25 roku życia
 • uczestniczące z własnej inicjatywy w szkoleniach i kursach,

Do udziału w Projekcie zapraszamy w szczególności:

 • kobiety
 • osoby posiadające niskie kwalifikacje (maksymalnie średnie/ponadgimnazjalne wykształcenie)
 • osoby zamieszkujące (zg, z KC) miasta średnie lub miasta średnie tracące funkcje społeczno-gospodarcze
 • osoby z niepełnosprawnością

W ramach Projektu zapewniamy:

Każdy z uczestników Projektu otrzyma BEZPŁATNE wsparcie o charakterze edukacyjnym w postaci:

Kursu języka obcego (do wyboru angielski, niemiecki, francuski)

 • 60/120/180 godzin szkolenia na grupę realizowanych na zajęciach weekendowych lub w ciągu tygodnia (długość szkolenia zależy od preferencji większości uczestników grupy) – sugerowana długość szkolenia to 120 godzin lekcyjnych,
 • wykwalifikowany trener
 • Podręcznik kursowy (na każde 60 godzin szkolenia)
 • Egzamin zewnętrzny na koniec każdego modułu 60-godznnego

lub

Kursu komputerowego

 • 100 godzin szkolenia na grupę realizowanych na zajęciach weekendowych lub w ciągu tygodnia
 • Wykwalifikowany trener
 • Podręcznik kursowy
 • Egzamin zewnętrzny na koniec wraz z uzyskaniem certyfikatu

lub

Egzaminu językowego

 • Egzamin zewnętrzny przeprowadzony na właściwym poziomie zaawansowania w skali CEFR (A1, A2, B1, B2, C1 lub C2)
 • egzamin w wielu miastach woj. śląskiego w miejscach z dogodnym dojazdem dla uczestników;
 • wydanie certyfikatu.

lub

Egzaminu komputerowego

 • Egzamin zewnętrzny przeprowadzony na właściwym poziomie zaawansowania (A, B lub C) w ramach certyfikacji zgodnej z DCF
 • egzamin w wielu miastach woj. śląskiego w miejscach z dogodnym dojazdem dla uczestników;
 • wydanie certyfikatu.

Wszystkie formy wsparcia będą świadczone w warunkach dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz realizowane zgodnie z zasadami zachowania równości szans kobiet i mężczyzn i niedyskryminacji.

Całkowita wartość projektu: 5 792 604,84 zł

Dofinansowanie z UE: 4 923 714,11 zł

Jeżeli spełniasz wymogi grupy docelowej – zapraszamy do bezpłatnego udziału w projekcie !

REKRUTACJA ROZPOCZĘŁA SIĘ 1 WRZEŚNIA 2019

Telefony do mobilnych rekruterów: 662 413 464 lub 697 700 996 lub 698 750 779

Aby zgłosić się do Projektu należy zapoznać się z Regulaminem Projektu, a następnie wypełnić formularz zgłoszeniowy. Złożenie formularza zgłoszeniowego nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem do Projektu.

Kandydaci/-tki na Uczestników/-czki Projektu powinni złożyć dokumenty rekrutacyjne w Biurze Projektu lub bezpośrednio u mobilnych rekruterów.

O kolejności na liście rankingowej decyduje: suma uzyskanych punktów oraz kolejność zgłoszeń – w przypadku osób o identycznej sumie punktów. W razie, gdy w wyniku rekrutacji liczba złożonych aplikacji przekroczy liczbę miejsc w projekcie, zostanie utworzona lista rezerwowa, z której kandydaci będą przyjmowani zgodnie z kolejnością zgłoszeń, w razie zwolnienia miejsca w projekcie.

Każdy Kandydat/-ka otrzyma informację zwrotną o zakwalifikowaniu do udziału w Projekcie.

Formularz zapytania:

Materiały promocyjne:

Broszura informacyjna
Plakat promocyjny
Plakat promocyjny - kursy ICT
Plakat ICT: 100h, Excel, Word, Power Point, inne
Ulotka informacyjna
Film informacyjny

Zapytania ofertowe

Lider

Lider projektu, Szkoła Językowa Perfect English Małgorzata Stone prowadzi swoją działalność na rynku szkoleniowym od 21 lat. Swoje sukcesy zawdzięcza szerokiej i wyspecjalizowanej kadrze lektorskiej, którą stanowią wyłącznie dyplomowani i doświadczeni nauczyciele. W ramach swojej działalności Szkoła realizuje kursy komercyjne dla osób indywidualnych oraz firm, prowadzi obozy wakacyjne dla młodzieży oraz kursy stacjonarne. Ponad to realizuje własne projekty unijne, w  ramach których z bezpłatnych szkoleń językowych i komputerowych skorzystało już:

– 1 612 osób z woj. pomorskiego;

– 600 osób z woj. śląskiego;

– 192 osób z woj. opolskiego;

– 450 osób z woj. mazowieckiego;

– 230 osób z woj. małopolskiego.

Potwierdzeniem doświadczenia są przyznane Szkole Znaki Jakości MSUES oraz TGLS Quality Alliance.

Perfect English
33-300 Nowy Sącz
ul. Matejki 17
e-mail: rekrutacja@perfectenglish.pl

Partner

Partner projektu, firma L.GRANT HR Consulting to działająca od 2002 roku agencja doradztwa personalnego, która wspiera polskie i międzynarodowe firmy usługami z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi takimi jak rekrutacja kadry specjalistycznej i menedżerskiej, diagnoza  kompetencji, szkolenia i rozwój talentów czy wspieranie procesów zmian personalnych. Osobom indywidualnym firma oferuje usługi doradztwa ds. kariery takie jak diagnoza potencjału zawodowego w oparciu o mocne strony typu osobowości, doradztwo w zakresie wyboru i rozwoju ścieżki kariery, opracowanie profesjonalnych dokumentów aplikacyjnych, etc.  Z usług firmy skorzystało już kilkaset firm oraz ponad 5000 osób z całego kraju. Firma posiada doświadczenie w realizacji projektów dofinansowanych ze środków UE, w ramach których wsparcie doradcze i szkoleniowe otrzymało ponad 1000 osób z woj. śląskiego. Firma jest Agencją Zatrudnienia wpisaną do KRAZ pod nr 1118, posiada akredytację do realizacji szkoleń dofinansowanych w ramach Bazy Usług Rozwojowych a także posiada Znak Jakości TGLS Quality Aliance.

 

L.GRANT HR Consulting

ul. Moniuszki 3/7

40-005 Katowice

tel.: 32 782 64 80

e-mail: lgrant@lgrant.com

http://www.lgrant.com/

Brak komentarzy

Skip to content