Projekty unijne - Perfect English
Szkoła Językowa w Nowym Sączu Perfect English Angielski dla dzieci, kursy językowe, szkolenia dla firm, nauka angielskiego

Projekty unijne

Projekty w trakcie realizacji:

 

Projekt “Moje kompetencje-moja przyszłość”

Obszar: teren całego województwa pomorskiego.
Numer projektu: RPPM.05.05.00-22-0176/19.
Okres realizacji: od 01.09.2020 do 31.12.2021

W projekcie mogą brać udział osoby, które spełniające wymienione poniżej warunki (łącznie):

  • zamieszkują województwo pomorskie;
  • na dzień przystąpienia do projektu mają ukończone 25 lat.

Więcej informacji >>


Projekt “Perfekcyjna inwestycja w kwalifikacje językowe i komputerowe

Informacje ogólne:

Celem projektu jest nabycie kwalifikacji językowych lub cyfrowych przez min.90% wśród 660 osób dorosłych z grup
defaworyzowanych w wieku 18 lat i więcej o niskich kwalifikacjach i/lub w wieku powyżej 50 roku życia, z własnej inicjatywy zainteresowanych podnoszeniem poziomu kwalifikacji, uczących się, pracujących lub zamieszkałych w rozumieniu przepisów KC na obszarze województwa warmińsko- mazurskiego, poprzez realizację szkoleń z językiem angielskim lub niemieckim zgodnie z ESOKJ oraz szkoleń ICT zgodnych z ramą DIGCOMP, zakończonych egzaminem zewnętrznym na wybranym poziomie biegłości w okresie 01.08.2019 do 30.06.2021.

Dofinansowanie: 1 878 183,92 zł

Okres realizacji projektu: 01.08.2019 r. do 30.06.2021 r. Więcej informacji>>


Projekt “Śląski program podnoszenia kompetencji językowych i komputerowych”

Informacje ogólne:

Projekt „Śląski program podnoszenia kompetencji językowych i komputerowych” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego dla osi priorytetowej XI Wzmocnienie potencjału edukacyjnego dla działania 11.4 Podnoszenie kwalifikacji zawodowych osób dorosłych dla poddziałania 11.4.3 Kształcenie ustawiczne. Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Okres realizacji projektu: 01.09.2019 r. do 30.04.2023 r. Więcej informacji>>


Projekt “Kwalifikacje to podstawa!”

Projekt „Kwalifikacje to podstawa!” współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Okres realizacji projektu: 01.05.2018 r. – 31.07.2019 r. Więcej informacji>>


Projekt „Młodzi aktywni na Śląsku”

Projekt „Młodzi aktywni na Śląsku” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój z Działania 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałania 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Czas realizacji projektu: 01.01.2018 r. do 31.10.2019 r. Więcej informacji>>


Projekt “Pomorska Akademia Językowa – certyfikowane szkolenia językowe dla mieszkańców województwa pomorskiego w wieku aktywności zawodowej, zatrudnionych w sektorze MŚP lub w podmiotach ekonomii społecznej”

Projekt „Pomorska Akademia Językowa- certyfikowane szkolenia językowe dla mieszkańców województwa pomorskiego w wieku aktywności zawodowej, zatrudnionych w sektorze MŚP lub w podmiotach ekonomi społecznej” współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Projekt realizowany jest od 01.06.2017 roku do 31.12.2019 roku. Więcej informacji>>


Projekt “Kierunek Kariera”

Jest to projekt Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie. Zakłada on 85% dofinansowania na szkolenia grupowe dla osób chętnych spełniających jeden z poniższych kryteriów:

  • pracujący, w wieku od 25 lat wzwyż i posiadający wykształcenie co najwyżej maturę; LUB
  • pracujący, ukończyli 50. rok życia, (bez ograniczeń wykształcenia); LUB
  • prowadzący jednoosobową działalność, ale nie zatrudniają pracowników,  w wieku od 25 lat wzwyż i posiadający wykształcenie średnie, tj. co najwyżej zdaną maturę; LUB
  • prowadzący jednoosobową działalność, ale nie zatrudniają pracowników, ukończyli 50. rok życia, (bez ograniczeń wykształcenia).

Szkolenia w ramach tego projektu będziemy realizować od czerwca 2020. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt, udzielimy Państwu wszystkich informacji. Więcej informacji >>


Szkolenia z Krajowego Funduszu Szkoleniowego

Realizujemy szkolenia indywidualne oraz grupowe finansowane w 80% lub 100% z KFS. Aby skorzystać z dofinansowania trzeba spełnić wymogi projektu. Instytucją zarządzającą programem jest Sądecki Urząd Pracy oraz Powiatowy Urząd Pracy. Dowiedz się więcej>>

Projekty zrealizowane:

Projekt “Projekt „Adob(r)e kwalifikacje komputerowe

Projekt „Adob(r)e kwalifikacje komputerowe” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego dla osi priorytetowej XI Wzmocnienie potencjału edukacyjnego dla działania 11.3  Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe osób dorosłych. Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Okres realizacji projektu: 01.01.2018 r. do 30.06.2019 r. Więcej informacji>>


Projekt „Nie straszny nam język obcy, nie straszny nam komputer”

Projekt „Nie straszny nam język obcy, nie straszny nam komputer” współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

Okres realizacji projektu: 01.07.2018 r. – 30.09.2019 r.Więcej informacji>>


Projekt „Pomorskie z certyfikatem – szkolenia językowe i komputerowe dla mieszkańców woj.pomorskiego”

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Okres realizacji projektu: 01.03.2017 r. – 31.08.2018 r.Więcej informacji>>


“Lokalne inicjatywy na rzecz rozwoju regionalnego powiatu gorlickiego i nowosądeckiego” na zlecenie
Powiatowego Centrum Funduszy Europejskich w Nowym Sączu. Łącznie przeszkolonych zostało 35 osób w 4 grupach na różnych poziomach językowych. Wszyscy uczestnicy przystąpili na koniec zajęć do egzaminu TELC.


“Język angielski do pracy” jako Beneficjent projektu finansowanego w trybie konkursowym przez Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie. Szkolenie skupiało się na potrzebach osób dorosłych z powiatu nowosądeckiego. W zajęciach z języka do komunikacji w pracy wzięło udział 80 osób, realizując założone dwa poziomy językowe i uzyskując na zakończenie projektu poziom A2 w skali CEFR. Wszyscy przystąpili również do egzaminu międzynarodowego TGLS.


„Wykorzystaj szansę II” realizowany na zlecenie Starostwa Powiatowego w Kętrzynie. Zorganizowaliśmy dwa obozy językowe dla młodzieży licealnej. W każdym z dwóch wyjazdów uczestniczyło po 45 osób.


„Aktywnie w przyszłość” realizowany na zlecenie PCFE w Nowym Sączu. Projekt zakładał wyjazdowe warsztaty językowe dla młodzieży gimnazjalnej ze szkół powiatu nowosądeckiego. Łącznie nad polskie morze zabraliśmy 206 os. które uczestniczyły w 7-dniowych warsztatach języka angielskiego.


Projekt “Informatyk – zawód przyszłości” realizowany na zlecenie Urzędu Miasta Nowego Sącza i Powiatowego Centrum Funduszy Europejskich. Przez cały rok szkolny uczniowie szkół zawodowych z Nowego Sącza i powiatu nowosądeckiego  uczestniczyli w zajęciach językowych w swoich szkołach. 152 os. przeszkolone w 16 gr. językowych


„Akademia Kwalifikacji Zawodowych w PZL Świdnik” realizowany na zlecenie Fundacji Polskiej Akademii Nauk oddział w Lubinie. W ramach projektu 160 pracowników uczyło się w 16 grupach na różnych poziomach zaawansowania języka do komunikacji w pracy.


No Comments

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *