Projekty Unijne - Perfect English
Szkoła Językowa w Nowym Sączu Perfect English Angielski dla dzieci, kursy językowe, szkolenia dla firm, nauka angielskiego

Projekty Unijne

"Małopolski pociąg do kariery"

Obszar: teren województwa małopolskiego.

Jest to projekt Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie. Zakłada on 90% dofinansowania na szkolenia grupowe dla osób chętnych spełniających jeden z poniższych kryteriów

 • mieszkają lub pracują w Małopolsce albo pełnią terytorialną służbę wojskową (WOT) lub są strażakami ochotniczej straży pożarnej (OSP) w jednostce zlokalizowanej na terenie województwa małopolskiego,
 • ukończyły 18 rż., ale nie ukończyły 89 lat,
 • pracują lub są rolnikami
 • nie prowadzą działalności gospodarczej.

“Dotacje dla MŚP na usługi rozwojowe”

Obszar: teren województwa śląskiego.
Numer projektu: RPSL.08.02.03-24-03H6

Projekt jest skierowany dla przedsiębiorców i ich pracowników z sektora MMŚP. W ramach projektu finansowaniu podlega maksymalnie 80% kosztów usługi rozwojowej. Resztę finansuje zakład pracy.

W projekcie mogą brać udział osoby, które spełniające wymienione poniżej warunki (łącznie):

 • zamieszkują województwo śląskie;
 • pracujące na podst. umowy o pracę, umowy agencyjnej, umowy zlecenia lub innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z KC stosuje się przepisy dot. zlecenia / umowy o dzieło,
 • lub prowadzące działalność gospodarczą.

Projekty zrealizowane w ubiegłych latach:

Obszar: teren województwa małopolskiego.

Projekt Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie. Zakłada on 85% dofinansowania na szkolenia grupowe dla osób chętnych spełniających jeden z poniższych kryteriów:

 • pracujący, w wieku od 25 lat wzwyż i posiadający wykształcenie co najwyżej maturę; LUB
 • pracujący, ukończyli 50. rok życia, (bez ograniczeń wykształcenia); LUB
 • prowadzący jednoosobową działalność, ale nie zatrudniają pracowników,  w wieku od 25 lat wzwyż i posiadający wykształcenie średnie, tj. co najwyżej zdaną maturę; LUB
 • prowadzący jednoosobową działalność, ale nie zatrudniają pracowników, ukończyli 50. rok życia, (bez ograniczeń wykształcenia).

Okres realizacji: 2021 do 2023.

Więcej informacji>>

W ramach projektu zorganizowane i przeprowadzone zostały usługi edukacyjno-szkoleniowe w zakresie kompetencji kluczowych (porozumiewanie się w językach obcych) oraz w zakresie zajęć wyrównawczych z języka angielskiego i niemieckiego dla uczestników projektów.

Okres realizacji: styczeń 2021 do październik 2023.

Więcej informacji>>

Kurs podstaw języka polskiego dla obywateli Ukrainy finansowany przez KPRM ze środków rezerwy ogólnej budżetu państwa na realizację zadania obejmującego wsparcie, którego celem jest zmniejszanie skutków kryzysu humanitarnego spowodowanego masowym napływem do Polski uchodźców z Ukrainy.

Realizacja: od 04.04.2022r. do 30.06.2022r.

Więcej informacji>>

Obszar: teren województwa pomorskiego.
Numer projektu: RPPM.05.05.00-22-0176/19.
Okres realizacji: od 01.09.2020 do 31.12.2022

W projekcie mogą brać udział osoby, które spełniające wymienione poniżej warunki (łącznie):

 • zamieszkują województwo pomorskie;
 • na dzień przystąpienia do projektu mają ukończone 25 lat.

Więcej informacji

Obszar: teren województwa śląskiego.
Numer projektu: RPSL.11.04.03-24-000B/19-002.
Okres realizacji: od 01.09.2019 r. do 30.04.2023 r.

W projekcie mogą brać udział osoby, które spełniające wymienione poniżej warunki (łącznie):

 • zamieszkują województwo śląskie;
 • na dzień przystąpienia do projektu mają ukończone 25 lat,
 • pracujące na podst. umowy o pracę, umowy agencyjnej, umowy zlecenia lub innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z KC stosuje się przepisy dot. zlecenia / umowy o dzieło,
 • nie prowadzą własnej dział. gospodarczej.

Dowiedz się więcej

Obszar: teren województwa śląskiego.
Numer projektu: RPSL.11.04.03-24-02C5/19
Okres realizacji: do 31.12.2022 r.

W projekcie mogły brać udział osoby, które spełniały wymienione poniżej warunki (łącznie):

 • zamieszkują województwo śląskie;
 • na dzień przystąpienia do projektu mają ukończone 25 lat,
 • pracujące na podst. umowy o pracę, umowy agencyjnej, umowy zlecenia lub innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z KC stosuje się przepisy dot. zlecenia / umowy o dzieło,
 • nie prowadzą własnej dział. gospodarczej.

Więcej informacji

Obszar: teren województwa warmińsko-mazurskiego.
Numer projektu: RPWM.02.03.01-28-0045/18.
Okres realizacji: od 01.08.2019 r.  do 30.06.2022 r.

W projekcie mogły brać udział osoby, które spełniające wymienione poniżej warunki (łącznie):

 • zamieszkują województwo warmińsko-mazurskie;
 • na dzień przystąpienia do projektu mają ukończone 18 lat;
 • nie prowadzą dział. gospodarczej.

Więcej informacji

Projekt „Kwalifikacje to podstawa!” współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Okres realizacji projektu: 01.05.2018 r. – 31.07.2019 r. Więcej informacji>>

Projekt „Młodzi aktywni na Śląsku” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój z Działania 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałania 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Czas realizacji projektu: 01.01.2018 r. do 31.10.2019 r. Więcej informacji>>

Projekt „Pomorska Akademia Językowa- certyfikowane szkolenia językowe dla mieszkańców województwa pomorskiego w wieku aktywności zawodowej, zatrudnionych w sektorze MŚP lub w podmiotach ekonomi społecznej” współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Projekt realizowany jest od 01.06.2017 roku do 31.12.2019 roku. Więcej informacji>>

Projekt „Adob(r)e kwalifikacje komputerowe” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego dla osi priorytetowej XI Wzmocnienie potencjału edukacyjnego dla działania 11.3  Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe osób dorosłych. Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Okres realizacji projektu: 01.01.2018 r. do 30.06.2019 r. Więcej informacji>>

Projekt „Nie straszny nam język obcy, nie straszny nam komputer” współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

Okres realizacji projektu: 01.07.2018 r. – 30.09.2019 r.Więcej informacji>>

Projekt „Pomorskie z certyfikatem – szkolenia językowe i komputerowe dla mieszkańców woj.pomorskiego”

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Okres realizacji projektu: 01.03.2017 r. – 31.08.2018 r.Więcej informacji>>

“Lokalne inicjatywy na rzecz rozwoju regionalnego powiatu gorlickiego i nowosądeckiego” na zlecenie
Powiatowego Centrum Funduszy Europejskich w Nowym Sączu. Łącznie przeszkolonych zostało 35 osób w 4 grupach na różnych poziomach językowych. Wszyscy uczestnicy przystąpili na koniec zajęć do egzaminu TELC.

“Język angielski do pracy” jako Beneficjent projektu finansowanego w trybie konkursowym przez Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie. Szkolenie skupiało się na potrzebach osób dorosłych z powiatu nowosądeckiego. W zajęciach z języka do komunikacji w pracy wzięło udział 80 osób, realizując założone dwa poziomy językowe i uzyskując na zakończenie projektu poziom A2 w skali CEFR. Wszyscy przystąpili również do egzaminu międzynarodowego TGLS.

„Wykorzystaj szansę II” realizowany na zlecenie Starostwa Powiatowego w Kętrzynie. Zorganizowaliśmy dwa obozy językowe dla młodzieży licealnej. W każdym z dwóch wyjazdów uczestniczyło po 45 osób.

„Aktywnie w przyszłość” realizowany na zlecenie PCFE w Nowym Sączu. Projekt zakładał wyjazdowe warsztaty językowe dla młodzieży gimnazjalnej ze szkół powiatu nowosądeckiego. Łącznie nad polskie morze zabraliśmy 206 os. które uczestniczyły w 7-dniowych warsztatach języka angielskiego.

Projekt “Informatyk – zawód przyszłości” realizowany na zlecenie Urzędu Miasta Nowego Sącza i Powiatowego Centrum Funduszy Europejskich. Przez cały rok szkolny uczniowie szkół zawodowych z Nowego Sącza i powiatu nowosądeckiego  uczestniczyli w zajęciach językowych w swoich szkołach. 152 os. przeszkolone w 16 gr. językowych.

„Akademia Kwalifikacji Zawodowych w PZL Świdnik” realizowany na zlecenie Fundacji Polskiej Akademii Nauk oddział w Lubinie. W ramach projektu 160 pracowników uczyło się w 16 grupach na różnych poziomach zaawansowania języka do komunikacji w pracy.

No Comments